Azərbaycanca-rusca lüğət

Cəmi – 68882, məqalələr «Ü» – 673
Ü
– двадцать девятая буква азербайджанского алфавита, обозначающая переднеязычный, губной, закрытый гласный звук
ÜÇ
I числ. три: 1. число 3. Üç dəfə üç трижды три 2. количество три. ətraflı
ÜÇ-DÖRD
числ. неопр. три-четыре. Üç-dörd gün qalıb осталось три-четыре дня, üç-dörd saat gözlədim три-четыре часа ждал, üç-dörd kilometr три-четыре километра; üç-dörd günlüyə gedirəm еду на три-четыре дня, üç-dörd günə qayıdaram вернусь через три-четыре дня
ÜÇ-ÜÇ
нареч. по три, по трое. Üç-üç gəzişirlər прогуливаются по трое, üç-üç almaq покупать по три, üç-üç paylamaq раздавать по три
ÜÇ…
тре …, трёх … (первая составная часть сложных слов, обозначающая: 1) имеющий три одинаковых признака предмета. ətraflı
ÜÇAÇILAN
прил. см. üçatılan
ÜÇADAMLIQ
прил. рассчитанный, предназначенный на троих. Üçadamlıq palata палата на троих
ÜÇAKTLI
прил. трёхактный. Üçaktlı tamaşa трехактный спектакль
ÜÇARŞINLIQ
прил. трёхаршинный. Üçarşınlıq quyu трёхаршинный колодец
ÜÇARVADLI
сущ. троежёнец (тот, кто одновременно состоит в браке с тремя женщинами)
ÜÇARVADLILIQ
сущ. троежёнство (состояние в браке одновременно с тремя женщинами)
ÜÇATILAN
сущ. трёхзарядный. Üçatılan tüfəng трехзарядная винтовка
ÜÇATLI
сущ. тройка (экипаж с запряжёнными в него тремя лошадьми)
ÜÇATOMLU
прил. трёхатомный
ÜÇAYAQ
I сущ. треножник (подставка или столик на трех ножках); тренога II прил. треногий, трёхногий. Üçayaq stol треногий стол
ÜÇAYAQLI
прил. треногий, трехногий
ÜÇAYLIQ
прил. трёхмесячный: 1. продолжающийся три месяца. Üçaylıq ezamiyyət трехмесячная командировка 2. ətraflı
ÜÇBARMAQ
прил. см. üçbarmaqlı
ÜÇBARMAQLI
прил. 1. трёхпалый (с тремя пальцами на руке или ноге) 2. трёхзубчатый. Üçbarmaqlı yaba трёхзубчатые вилы
ÜÇBAŞLI
прил. трёхглавый, треглавый. Üçbaşlı əjdaha треглавый змей
ÜÇBİR
нареч. по три, по трое. Qonaqlar bağda икибир, üçbir gəzirdilər гости гуляли в саду по двое, по трое
ÜÇBLOKLU
прил. трёхблочный (состоящий из трёх блоков). Üçbloklu bina трёхблочное здание
ÜÇBUCAQ
сущ. треугольник: 1. геометрическая фигура, ограниченная тремя пересекающимися прямыми, образующими три внутренних угла. ətraflı
ÜÇBUCAQLI
I прил. треугольный, трёхугольный II см. üçbucaq
ÜÇBƏNDLİ
прил. 1. трёхстрофный. Üçbəndli şeir трёхстрофное стихотворение 2. трёхзвенный
ÜÇCİLDLİ
прил. трёхтомный. Üçcildli roman трехтомный роман, üçcildli “Rusca-azərbaycanca lüğət” трёхтомный “Русско-азербайджанский словарь”
ÜÇCİLDLİK
сущ. трёхтомник (произведение или собрание сочинений в трёх томах). S. Vurğunun üçcildliyi трехтомник С. Вургуна
ÜÇCƏ
числ. всего три. Üçcə kəlmə всего три слова, üçcə yaşı var ему всего три года
ÜÇCƏRGƏLİ
прил. трёхрядный: 1. образующий три ряда; в три ряда. Üçcərgəli tikiş трёхрядный шов 2. ətraflı
ÜÇÇARXLI
прил. трёхколёсный. Üççarxlı velosiped трехколёсный велосипед.