Rusca-azərbaycanca lüğət

Cəmi – 9072, məqalələr «А» – 558
АББАТ
rahib(1. Katolik manstırının başçısı; 2. Katolik keşişi)
АББАТИССА
rahibə
АББАТСТВО
abbatlıq
АББРЕВИАТУРА
abbreviatura (1. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; 2. Iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz)
АБДИКАЦИЯ
istefa, əl çəxmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s. )
АБДОМЕН
abdomen
АБЕРРАЦИЯ
aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayınma)
АБЗАЦ
abzas (1. Sətirbaşı; 2. Mətnin bir sətrinin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissə)
АБИССАЛЬНЫЙ
abissal, dərin
АБИССИНЕЦ
həbəş, həbəşistanlı
АБИССИНКА
həbəş, həbəşistanlı qadın (qız)
АБИТУРИЕНТ
abituriyent (orta məktəbi qurtarmış şagird)
АБОНЕМЕНТ
abunə
АБОНЕМЕНТ
abunə
АБОНЕНТ
abunəçi
АБОНЕНТНЫЙ
abunəçi
АБОНИРОВАННЫЙ
yazdırılmış, abunə edilmiş
АБОНИРОВАТЬ
abunə yazılmaq, abunə yazdırmaq, abunəçi olmaq, abunə etmək
АБОРДАЖ
abordaj (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin bir-birinə yanaşıdırlmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi üsulu)
АБОРДИРОВАТЬ
1. Bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinı yanaşdırmaq; 2. (birisinin) yaxasından yapışmaq, (birisinə) hücum etmək
АБОРИГЕН
yerli , yerli əhali
АБОРИГЕННЫЙ
yerli əhali
АБОРТ
tib. Abort, uşaq salma, uşaq saldırma
АБОРТИВНЫЙ
tib. Abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran)
АБРАКАДАБРА
cəfəngiyyat, çərənpərən
АБРЕК
abrek, qaçaq
АБРИКОС
1. Ərik, qaysı; 2. Ərik ağacı, qaysı ağacı
АБРИКОСОВКА
ərik arağı
АБРИКОСОВЫЙ
ərikdən hazırlanmış
АБРИКОТИН
abrikotin (ərik likörü)