Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «Ç» – 673
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÇA ÇE ÇI ÇO ÇU ÇÖ ÇÜ Çİ ÇƏ
 
ÇİX’NƏ
(Meğri) çığırtı. – Gecənin bir vədəsi biz cix’niyə tökülüf gəldix’
ÇABAR
(Füzuli, Kürdəmir) nişan, işarə
ÇABARLAMAX
(Füzuli, Kürdəmir) nişan qoymaq, nişan vurmaq. – Zahra yemişi üsdən çabarrardı, irəngi saralardı, qızarardı (Füzuli)
ÇAÇCAX
(Şəki) bax çaxçax. – Usta büyün çaçcağı qəyirdi
ÇAÇIMAX
(Gədəbəy) çeçəmək. – Çaçımax məni tutuf
ÇADI
(Balakən) ayıdöşəyi
ÇAFCALAMAX
(Çənbərək) çalışmaq, əlləşmək. – Qızyetər gənə çafcalıyır kın, tütünü tez əhsin
ÇAĞ
I (İsmayıllı) əzik (meyvə). – Çağ almaları bana çıxarmo:n II (Xanlar) barmaqdakı buğumların arası. – Üyün arası çağ addaney
ÇAĞA
(Ağdaş, Basarkeçər, İsmayıllı, Şəki) uşaq. – Ay çağa, dur bir az odun doğra (Ağdaş); – Sona hələ çağadı, ərə gedən vaxdı döyül (Basarkeçər)
ÇAĞALA
(Ağdam, Borçalı, Çənbərək, Qazax, Ordubad, İrəvan, Zəngibasar, Zəngilan) bax çaqqala. – O çağalanı niyə ye:rsən (Qazax); – Çağala zərəlli şeydi, qızdırma kimi şeylər əmələ:ler onnan (Borçalı); – Ərix’ nə qədər ki, yetişməyib, una çağala deyərıx (Ordubad); – Almanın çağalası ajı dadıyır (Çənbərək)
ÇAĞALAX
(Ağcabədi) çəyirdək
ÇAĞALAXLAMAX
(Ağcabədi) çəyirdəkləmək. – Alça bir azdan sonra çağalaxlıyajax
ÇAĞALAMAX
(Ağdam) ağacda xırda meyvələr əmələ gəlmək. – Meyvəyə balaca vaxdı de:rix’ çağalıyıf
ÇAĞANA
(Balakən, Zaqatala) musiqi aləti
ÇAĞIRIÇÇI
(Qazax, Tərtər) 1. kuryer. – Belə də göndərellər onu kin, get filankəsi çağer, ona çağırıççı deyəllər (Qazax) 2. toya adam çağıran
ÇAĞIRIĞ
(Salyan) toy və ya yas günü. – Qoyunnar çağırığ güni kəsilərdi
ÇAĞIRMAĞ
(Yardımlı) (mahnı) oxumaq. – İş tökülüb qalıb, sən mahnı çağıreysən
ÇAĞIRMAX
I (Şəmkir) demək, söyləmək. – Keşmiş sözdü, heş çağırmamışam II (Dərbənd, Qax, Şəki, Zaqatala) banlamaq. – Xoruz çağırıy (Şəki); – Xuruz çağırdı (Dərbənd)
ÇAĞLAMAX
(Culfa) pambığın alağını vurmaq
ÇAĞLI
(Salyan) qədər. – Əgər durub yığson, bağda iki yeşik çağlı üzüm var
ÇAXÇAX
(Balakən, Gədəbəy, Kürdəmir, Qazax, Qax, Zaqatala) 1. yerə basdırılmış dirəklərə köndələn ağaclar vurmaqla düzəldilən hasar (Zaqatala, Balakən, Kürdəmir); – Çaxçaxı hündür eləsən mal aşmaz onu (Kürdəmir); – Evin ətrafına çaxçax vurdurmuşam (Balakən); – Qara at qaşdı getdi, çaxçaxdan aşdı getdi (Zaqatala) 2. həyətin və ya bağçanın girəcəyində düzəldilən qapı (Borçalı, Kürdəmir, Tovuz, Zaqatala); – Ay qız, çaxçaxı bağla, bağa heyvan girər (Tovuz); – Çaxçax xalxalın qapısıdı (Borçalı); – Heyvanı qəhələ sal, çaxçaxı ört (Kürdəmir)
ÇAXÇAVER
(Borçalı) çoxdanışan. – Çoxdanışan adama çaxçaver de:llər
ÇAXÇİLLƏMƏX’
(Çənbərək) sahmana salmaq, hazırlamaq. – Mahmıt pə:ni çaxçillədi hamıdan qavax
ÇAXÇUR
(Bakı, İsmayıllı, Şamaxı) bax carcur I. – Uzaq yerə gedəndə arvatdar çaxçur giyillər (Bakı); – Palçıxdı, çaxçurumu gəti giyim (Şamaxı)
ÇAXFƏRƏNG
(Lənkəran) çərpələng. – Uşaxlar bayram güni çoxli çaxfərəng buraxmışdılar
ÇAXMA
(Quba) armud növü. – Dünən üç girvənkə çaxma aldım
ÇAXMAX
(Kəlbəcər) qapaq. – Damın bajasına taxtadan çaxmax salırıx
ÇAXMIR
I (Meğri) çox göy (gözə aiddir). – Qırışmalın gözləri niyə belə bəs çaxmırdı? II (Meğri) iri qaratikan. – Gedey, çuxlu çaxmır yığey gətirey
ÇAXNAX
(Göyçay, Ucar) gölməçə
ÇAXNAXÇI
(Gəncə, Xanlar) aravuran, araqarışdıran. – Adamların arasın vırana de:rix’ çaxnaxçı (Xanlar)