Диалектический словарь азербайджанского языка.

Всего статей – 17548, статей на «AZ» – 19
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AH AJ AL AM AN AQ AR AS AT AU AV AX AY AZ
 
AZA
(Lerik) çöldə qurumuş mal təzəyi. – Aza yığmağa gedirəm
AZARGƏZDİRƏN
(Şəmkir) həmişə xəstə olan. – Zalım oğlu elə quruyuf, laf azargəzdirənə oxşuyur
AZARNƏK
(Ucar) yarımxəstə, zəif. – Azarnək adam ağır işdər görəmməz
AZAYLAMMAX
I (Cəbrayıl, Zəngilan) öz-özünə deyinmək, şikayətlənmək. – Genə nə azaylannersaη, no:luf sq: (Zəngilan) II (Meğri) tənbəlləşmək, tənbəllik etmək. – Ta:rının ver günü azaylenerəm Mığrıya getməyə III (Çənbərək) yuxuda sayıqlamaq. – Keçəmən Mühəmmət beyje yaman azaylandı
AZBAR
(Dərbənd) həyət. – Mən gidəndə uşağlar məkdəbin azbarında oyniyeydilər
AZIX
(Qazax) yol azuqəsi
AZIXDIRMAX
(Ağcabədi) fikrini yayındırmaq, çaşdırmaq. – Ə:, məni azıxdırma
AZILAMAX
(Çənbərək) meyvəni əbəs yerə yığıb yerə tökmək. – Uşağ almıyı başındaja azılıyıp yerə tökür
AZIMCUR
(Sabirabad) bir az, bir qədər. – Azımcur oxıyıb-yazmağ billəm
AZIRINQI
(Şəmkir) azca. – Maηa azırınqı pul lazımdı
AZIRQA-AZIRQA
(Ağcabədi) az-az, azacıq. – Bu kətdə hər meyvədən azırqaazırqa var
AZITMAX
(Şəmkir) azdırmaq. – Bizi azıtdı, özü gizdəndi
AZIŞMAX
I (Qax, Şəki) itmək, yayınmaq. – Gözdən azışan kimi qorxuya düşüy (Qax) II (Qazax) kəskinləşmək, şiddətlənmək (xəstəlik haqqında)
AZİXLƏMƏX’
(Meğri) acıyıb ötmək (xəmir haqqında). – Ruqiyə, xamır azixliyir, təndirdə durmeçex’, tez gə
AZİŞMAX
I (Şəki) azmaq. – Yolu azişmişdim, zornan tapbişəm sizi II (Şəki) huşunu itirmək. – Hağlı azişifdi, gedə danışığını bilmiyi heç
AZQINTI
azqıntı düşməx’: (Ağdam) azmaq. – Keşmişdə olur iki uşax, ollar azqıntı düşür, itir
AZMAN
I (Bakı, Ordubad) iri, çox böyük, nəhəng. – Bakidə azman öylər tikilir (Bakı); – Atam bir azman keçi aldı (Ordubad) II (Ağdam, Bakı, Beyləqan, Borçalı, Cəbrayıl, Füzuli, Qarakilsə, Ordubad, Şamaxı, Zəngilan) 1. altıillik “qoyun” (Bakı, Beyləqan, Cəbrayıl, Füzuli, Qarakilsə, Ordubad, Şamaxı) 2. dördillik “qoyun” (Ordubad, Zəngilan) 3. qocalmış qoyun, keçi (Ağdam, Borçalı, Füzuli)
AZNOUR
(Kəlbəcər) qarınqulu. – Möysün çox aznour adamdı, heç nəynən doymur
AZPUÇUX
(Xanlar) azacıq. – Oradakılar da hamsı köçüf, azpuçux qalan da gələr, orda qalmaz. Bb