Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Ü» – 403
Ü
Azərbaycan əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
ÜÇ
say İkidən sonra gələn ədəd – 3. üç-üç zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə. подробнее
ÜÇAÇILAN
bax üçatılan. Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P.Makulu.
ÜÇADAMLIQ
sif. Üç adam üçün olan, üç nəfər üçün nəzərdə tutulmuş; üçnəfərlik. подробнее
ÜÇAKTLI
bax üçpərdəli.
ÜÇARŞINLIQ
sif. köhn. Üç arşın uzunluğunda olan.
ÜÇARVADLI
sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan. подробнее
ÜÇARVADLILIQ
is. köhn. Üç arvadı olma, üç arvad saxlama.
ÜÇATILAN
is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan. подробнее
ÜÇATLI
sif. Üç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton.
ÜÇATOMLU
sif. Üç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.
ÜÇAYAQ
is. Üç ayaq üstündə duran şey (stol və s. подробнее
ÜÇAYAQLI
1. sif. Üç ayağı olan, üç ayaq üstündə duran; üçqıçlı. Üçayaqlı masacıq. 2. B a x üçayaq.
ÜÇAYLIQ
sif. 1. Üç ay üçün düzəldilmiş, üç aylıq müddətə nəzərdə tutulmuş, yaxud üç ay ərzində olmuş; rüblük. подробнее
ÜÇBARMAQLI
sif. Əlində və ya ayağında ancaq üç barmağı olan.
ÜÇBAŞLI
sif. Üç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ.
ÜÇ-BEŞ
say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər. подробнее
ÜÇBƏNDLİ
sif. ədəb. Üç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir.
ÜÇBİR
zərf Üç-üç, üçər-üçər. Adamlar dəstə-dəstə – üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər. подробнее
ÜÇBUCAQ(LI)
1. is. Üç bucağı olan həndəsi cisim, üçkünclü cisim. подробнее
ÜÇÇARXLI
sif. Üç çarxı (təkəri) olan. Üççarxlı uşaq velosipedi.
ÜÇCƏ
say Üç, ancaq üç. Üçcə manat pulum qalıb. подробнее
ÜÇCƏRGƏLİ
sif. 1. Üç cərgə əmələ gətirən, üç cərgədə yerləşən. подробнее
ÜÇCİLDLİ
sif. Üç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”.
ÜÇCİLDLİK
1. B a x üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”. подробнее
ÜÇDƏBİR
say Bir şeyin üçdə bir hissəsi.
ÜÇDƏFƏLİK
sif. Üç dəfədə icra olunan, üç dəfədə həyata keçirilən. Üçdəfəlik yemək.
ÜÇDİLLİ
sif. 1. Üç dil bilən, üç dildən istifadə edən. подробнее
ÜÇDİŞLİ
sif. Üç dişi olan. Üçdişli yaba.
ÜÇDORLU
sif. Üç doru olan. Üçdorlu gəmi.