Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «İ» – 2354
İ
Azərbaycan əlifbasının on dördüncü hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
İANƏ
is. [ər.] köhn. Bir xeyir iş üçün, yaxud ehtiyacı olan bir adam və ya cəmiyyət üçün verilən və toplanılan pul; maddi yardım, kömək. подробнее
İANƏÇİ
is. İanə verən, maddi kömək göstərən, yardım edən.
İANƏT
klas. bax ianə. [Yusif şah:] Dullara və yetimlərə və şillərə və korlara ianət və himayət göstərilsin. M.F.Axundzadə.
İAŞƏ
is. [ər.] 1. Yedirmə, yedirib-içirmə. 2. Qida, yeyəcək, yeyinti. подробнее
İAŞƏÇİ
is. İaşə işləri ilə məşğul olan, yeyinti müəssisəsi işçisi.
İBADƏT
is. [ər.] 1. Dua oxuma, namaz qılma şəklində icra edilən dini ayin. подробнее
İBADƏTÇİ
is. İbadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətdə keçirən adam.
İBADƏTGAH
is. [ər. ibadət və fars. ...gah] İçərisində ibadət edilən yer, ibadət yeri, məbəd (məscid, kilsə və s. подробнее
İBADƏTXANA
[ər. ibadət və fars. ...xanə] bax ibadətgah. подробнее
İBADƏTKAR
is. və sif. [ər. ibadət və fars. ...kar] İbadət edən, səcdə edən, səcdəedici. подробнее
İBARƏ
is. [ər.] 1. Kəlam; iki və ya bir neçə kəlmədən ibarət tərkib. подробнее
İBARƏBAZ
[ər. ibarə və fars. ...baz] b a x ibarəpərdaz.
İBARƏBAZLIQ
b a x ibarəpərdazlıq. İbarəbazlıq fikrin boşluğuna və bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eləyir. F.Köçərli.
İBARƏÇİ
bax ibarəpərdaz.
İBARƏÇİLİK
bax ibarəpərdazlıq.
İBARƏLİ
sif. Təmtəraqlı, qəliz, ibarələrlə dolu. İbarəli yazı. подробнее
İBARƏLİLİK
is. İbarələrlə dolu olma, təmtəraqlılıq, qəlizlik.
İBARƏPƏRDAZ
is. [ər. ibarə və fars. ...pərdaz] Danışığında və ya yazısında qəliz, təmtəraqlı ibarələr işlətməyi sevən adam.
İBARƏPƏRDAZLIQ
is. Qəliz və təmtəraqlı ibarələr işlətmək həvəsi, meyli.
İBARƏT
[ər.] 1. Mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş. подробнее
İBÇİN
bax ifçin. [Səttar:] Gözlərinin qırağına elə bil qara qaytan tutulub, dırnaqları ibçindir. P.Makulu.
İBERLƏR
is. [tar.] 1. İberiyanın əsas əhalisini təşkil edən qədim şərqi gürcü qəbilələri. подробнее
İBLİS
is. [ər.] 1. Şeytan. [Odabaşı:] Cəhənnəm əhli iblisi arakəsməyə salıblar. подробнее
İBLİSANƏ
sif. və zərf [ər. iblis və fars. ...anə] b a x iblisvari.
İBLİSCƏSİNƏ
bax iblisanə.
İBLİSLƏŞMƏ
“İblisləşmək”dən f.is.
İBLİSLƏŞMƏK
f. Fəsadlaşmaq, hiyləgər, fitnəkar olmaq. Nə iblisləşmisən?
İBLİSLİK
is. Ara qarışdırma, araya fitnə salma, fəsadçılıq, fitnəkarlıq, hiyləgərlik.
İBLİSVARİ
zərf İblis kimi, şeytan kimi, şeytancasına. подробнее