Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AK» – 47
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AKADÉMİK
[yun.] 1. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. подробнее
AKADÉMİYA
[miladdan qabaq IV əsrdə Afina şəhəri yaxınlığındakı bağlarda qədim yunan filosofu Platon tərəfindən təşkil edilmiş məktəbin adından] 1. подробнее
AKADEMİ́ZM
[yun.] 1. Elm və tədris məşğələlərində sırf nəzəri cəhətə həddindən artıq fikir verilməsi, onların praktikadan, həyatın tələblərindən ayrılması. подробнее
AKÁSİYA
is. [yun.] bot. Paxlalılar fəsiləsindən ağac və ya kol cinsi. подробнее
AKIN
is. [qazax.] Qazax və qırğızlarda xalq aşığı, ozan.
AKKÓRD
is. [ital.] mus. Bir-birindən çeşidli intervalda yerləşən, eyni zaman ərzində ən azı üç həmahəng səslənən tonun birləşməsi. подробнее
AKKORDEÓN
[fr.] Qarmona oxşaryan musiqi aləti. Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: klavişli musiqi alətləri (ərğənun, qarmon, fisqarmoniya, bayan, akkordeon və sairə)... Ə.Bədəlbəyli.
AKKORDEONÇU
is. Akkordeon çalan çalğıçı.
AKKREDİTİ́V
[fr.] İdarə və ya şəxsə vermək üçün kredit; müəssisənin digər bir müəssisəyə göstəriş sənədi. подробнее
AKKUMULYÁSİYA
[lat.] fiz. Elektrik enerjisinin toplanması.
AKKUMULYÁTOR
[lat.] fiz. Sonradan istifadə olunmaq məqsədi ilə elektrik enerjisi, yaxud istilik toplamaq üçün cihaz. подробнее
AKMEİ́ZM
[yun.] 1912-1913-cü illərdə rus ədəbiyyatında meydana gəlmiş burjuazadəgan cərəyanı.
AKR
is. [ing.] köhn. Gündə bir cüt öküzlə şumlanan sahə. 1 akr = 4046,86 kv.m.
AKRİXİ́N
[lat.] tib. Kinəni əvəz edən malyariya dərmanı.
AKROBÁT
[yun.] 1. Sirkdə akrobatik nömrələr göstərən artist; canbaz. подробнее
AKROBATİ́K
sif. Akrobatikaya aid. Akrobatik nömrə.
AKROBÁTİKA
[yun.] Gimnastika və sirk sənətinin bir növü.
AKROBATLIQ
is. Akrobatın işi, sənəti, məharəti; canbazlıq.
AKRÓPOL
[yun.] Qədim yunan şəhərlərinin adətən təpə üzərində yerləşən möhkəmləndirilmiş hissəsi.
AKSELBÁNT
[alm.] Bəzi ordularda: müxtəlif ştab zabitləri və adyutantların geyim üstündən çiyinlərindən keçirdikləri bəzəkli qaytanlar.
AKSİÓM
[yun.] 1. riyaz. Sübutsuz qəbul edilən fikir. подробнее
AKSİONÉR
[fr.] b a x səhmdar.
ÁKSİYA₁
[fr.] iq. Səhm (aksioner şirkətin üzvlərinə verilən qiymətli kağız). подробнее
AKSİYA₂
is. [lat.] Müəyyən iqtisadi və ya siyasi məqsədlə hərəkat.
AKSİZ
is. Verginin bir növü. Aksiz markası.
AKT
is. [lat.] 1. Şahidlərin iştirakı ilə, yaxud yoxlama nəticəsində müəyyən edilən bir faktı təsdiq edən sənəd, yazı, protokol və s. подробнее
AKTİ́V₁
[lat.] 1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. подробнее
AKTİ́V₂
[lat.] mal. Mühasibatda: balansın, müəyyən tarixdə müəssisə, ya idarənin mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan hissəsi (passiv əksi).
AKTİVLƏŞDİRİLMƏ
“Aktivləşdirilmək”- dən f.is.
AKTİVLƏŞDİRİLMƏK
məch. Fəallaşdırılmaq, fəaliyyəti artırılmaq (gücləndirilmək).