Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AL» – 364
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AL₁
1. sif. Qırmızı. Al bayraq. Al qan. Al şəfəq. подробнее
AL₂
is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Aldandılar, aldanmadıq dünyəvi məkrü alına. подробнее
AL₃
is. Xurafata inananların təsəvvüründə: qaranlıqda tək qaldıqda guya insanın gözünə görünən mövhum surət, xəyal; qulyabanı (bəzən “al anası” şəklində işlənir). подробнее
ALA₁
1. sif. Qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan. подробнее
ALA₂
is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). подробнее
ALA₃
is. məh. 1. B a x alaq. 2. Yeməli göyərti. подробнее
ALA-BABAT
sif. və zərf dan. Nə yaxşı, nə pis; orta, babat, birtəhər. подробнее
ALA-BABATLIQ
is. Ala-babat şeyin halı.
ALABAXTA
is. zool. Meşə göyərçini. Qəhrəman naxırçı yoldaşları ilə birlikdə meşələrdən dələyən yuvasını çıxarır, evdə bir cüt alabaxta balası saxlayırdı. S.Rəhimov.
ALABALIQ
is. zool. b a x qızılxallı.
ALABANÇI
məh. b a x alamançı.
ALABANÇILIQ
məh. b a x alamançılıq.
ALABAŞ
is. İt adı. Bildi hardansa bunların sorağın; Alabaş kəsdi dəstənin qabağın. подробнее
ALABAYDAQ
is. məh. Camaat arasında pis cəhətdən məşhur olmuş, pis ad qazanmış, rüsvay olmuş adam. подробнее
ALA-BƏZƏK
sif. 1. Müxtəlif rənglərdən ibarət, rəngbərəng, ala-bula. подробнее
ALA-BƏZƏKLİK
is. Alabəzək şeyin halı, alabulalıq.
ALABƏZGƏK
b a x bəzgək.
ALA-BİŞMİŞ
sif. Yarıbişmiş, ala-çiy, lazımınca bişməmiş. Ala-bişmiş ət.
ALABUĞA
is. zool. Qanadı pərdəli bir cücü.
ALA-BULA
sif. Rəngbərəng xallardan, zolaqlardan ibarət, cürbəcür rənglərə boyanmış, müxtəlif rəngli. подробнее
ALA-BULALIQ
is. Ala-bula şeyin halı, ala-bəzəklik.
ALA-BULANIQ
1. sif. Yarıbulanıq, bir yeri bulanıq, bir yeri duru. 2. zərf Ala-bula. Ala-bulanıq görmək.
ALACA₁
b a x ala1 2-ci mənada.
ALACA₂
b a x ala-bula. [Dilbər:] ..Gündə 3-4 manat faytona verəndə özünü itirir, elə bil, mən də onun üçün çitalaca geyəcəkdim. C.Cabbarlı.
ALACAQ
is. Alınacaq borc, birinə çatacaq pul, tələb. подробнее
ALACAQANAD
is. zool. Oxuyan kiçik meşə quşu.
ALACAQLI
is. və sif. Başqasından alacağı, tələbi olan. подробнее
ALACAQ-VERƏCƏK
is. Bir adamın, idarənin və s.-nin başqasından alacağı və ya başqasına borclu olduğu pul.
ALACALANMA
“Alacalanmaq”dan f.is.
ALACALANMAQ
f. Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq, rəngarəng olmaq. подробнее