Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AM» – 47
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AM
is. [ər. “əvam” söz. təki] Adi xalq kütləsi, adi camaat, adi adamlar (xas ziddi). подробнее
AMAC
is. [fars.] klas. Nişanə, hədəf, nişangah. подробнее
AMADƏ
zərf [fars.] Hazır, hazırlanmış, müntəzir. подробнее
AMADƏLİK
is. Hazırlıq, hazır vəziyyət, müntəzirlik. подробнее
AMAL
is. [ər. “əməl” söz. cəmi] tənt. Qayə, məqsəd, arzu, ümid, dilək. подробнее
AMALQÁMA
[fr. əsli ərəbcədən] kim. Bəzi metalların civə ilə əmələ gətirdiyi ərinti, xəlitə. подробнее
AMAN
is. [ər.] 1. Əmin-amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik, qorxusuzluq, dinclik. подробнее
AMANABƏND
b a x amanatabənd.
AMANATABƏND
zərf 1. Bir şeyi etməyə hazır, bəhanə gözləyən, bir himə bənd, işarəyə bənd. подробнее
AMANI
b a x amanatabənd.
AMANSIZ
sif. Rəhmsiz, mərhəmətsiz, rəhm bilməyən, mərhəmət bilməyən; barışmaz. подробнее
AMANSIZCA(SINA)
zərf Amansız bir surətdə, rəhm etmədən, yazığı gəlmədən; çox sərt bir surətdə. подробнее
AMANSIZLIQ
is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik; barışmazlıq, sərtlik; şiddət. подробнее
AMAN-ZAMAN
sif. dan. Tək, var-yox, yalnız, vahid. Aman-zaman bir oğlu var.
AMAZONLAR
cəm [yun. xüs. is.-dən] mif. Qədim yunan əsatirində: Qara dəniz sahillərində yaşamış və qonşu ölkələrə basqınlar etmiş cəngavər qadınlar. подробнее
AMBIL
is. məh. Xışa qoşulmuş öküzlərin birinci cütü. подробнее
AMBIR
is. xüs. Dəmirçilərin, nalbəndlərin işlətdiyi iri kəlbətin.
AMBIRAĞIZ
is. xüs. Məftil kəsmək üçün kiçik kəlbətin.
AMBİ́SİYA
is. [fr.] Lovğalıq, təkəbbür, təşəxxüs, iddia etmə.
AMBULATÓRİYA
is. [lat.] tib. Xəstəxanadan kənar müalicə müəssisəsi. подробнее
AMERİKALI, AMERİKAN
is. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhalisinə mənsub olan şəxs. подробнее
AMERİKANİ́ZM
[xüs. is.-dən] 1. Amerika millətçiliyi. 2. подробнее
AMFİ́BİYA
[yun.] 1. zool. Həm quruda, həm də suda yaşayan heyvan. подробнее
AMFİTEÁTR
[yun.] 1. Qədim yunanlarda və romalılarda: ətrafında tamaşaçılar üçün yarımdairə şəklində pillə-pillə yüksələn yerlər olan tikili, tamaşagah. подробнее
ÁMFORA
is. [lat.] Yağ və şərab saxlamaq üçün iki şaquli qulplu yumurta formalı qab. подробнее
AMİL₁
is. [ər.] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi. подробнее
AMİL₂
is. [ər.] köhn. Tacir müvəkkili, ticarət agenti. подробнее
AMİLLİK
is. köhn. Amil vəzifəsi və işi (b a x amil2). подробнее
AMİN
[ər. əsli qədim yəh.] din. Qəbul olsun, arzun yerinə yetsin, olsun (adətən dua və sənaların axırında söylənir). подробнее
AMİNXAN
[ər. amin və fars. xan] din. Amin deyən, amin oxuyan.