Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AQ» – 28
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AQ
[ər.] b a x ağ4.
AQAVA
is. [yun.] bot. Qısa gövdəli bitki cins
AQİBƏT
is. [ər.] Son, axır, nəticə, nəhayət. [Piri baba:] Ay dəliqanlılar, aqibətinizi çox pis görürəm. подробнее
AQİBƏTLİ
sif. Müvəffəqiyyətlə nəticələnən, axırı yaxşı olan, uğurlu.
AQİBƏTSİZ
sif. Axırı pis olan, sonu müvəffəqiyyətsiz, nəticəsiz. Aqibətsiz iş.
AQİBƏTSİZLİK
is. Heç bir şeylə nəticələnməmə; müvəffəqiyyətsizlik, nəticəsizlik.
AQİL
sif. [ər.] Ağıllı, müdrik, tədbirli. Tutmazam zənciri-zülfü tərkin, ey naseh, məni; Xah bir aqil xəyal et, xah bir divanə tut. подробнее
AQİLANƏ
sif. və zərf [ər. aqil və fars. ...anə] köhn. подробнее
AQNÓSTİK
[yun.] fəls. Aqnostisizm tərəfdarı.
AQNOSTİSİ́ZM
[yun.] fəls. Dünyanı dərk etməyin mümkün olmadığını, insan ağlının məhdud olub, duyğular xaricində heç bir şeyi dərk edə bilmədiyini iddia edən fəlsəfi nəzəriyyə.
AQRÁR
sif. [lat.] 1. Torpağa aid olan. Aqrar məsələ. подробнее
AQRÁRİ
[lat.] 1. İri torpaq sahibi, mülkədar. 2. подробнее
AQREQÁT₁
[lat.] tex. Ümumi bir işi görmək üçün bir-birinə birləşdirilmiş bir neçə müxtəlif tipli maşından, qurğudan ibarət mürəkkəb maşın. подробнее
AQREQÁT₂
is. [lat.] Maddənin üç halının – bərk, duru və qaz hallarının ümumi adı.
AQREQATÇI
is. xüs. Aqreqatda işləyən, aqreqatı idarə edən fəhlə. подробнее
AQROBİOLÓGİYA
[yun.] Əkinçiliyə, bitkiçiliyə və heyvandarlığa təsir edən ümumi bioloji qanunauyğunluqlar haqqında elm. Aqrobiologiya elmi.
AQROBİOLOJİ́
sif. Aqrobiologiyaya aid olan.
AQROKİMYA
is. [yun. aqro və ər. kimya] Bitkilərin qidalanmasından, gübrələr tətbi- qindən və bitkilərin kimyəvi yollarla qorunma üsullarından bəhs edən elm.
AQROKİMYƏVİ
sif. Aqrokimyaya aid olan.
AQROMƏNTƏQƏ
is. [yun. aqro və ər. məntəqə] k.t. Aqronomluq məntəqəsi. подробнее
AQROMİ́NİMUM
[yun. aqro və lat. minimum] Kənd təsərrüfatı sahəsində ən zəruri tədbirlərin və biliklərin məcmusu. подробнее
AQRONÓM
[yun.] Kənd təsərrüfatı (aqronomiya) mütəxəssisi.
AQRONOMİ́K
sif. Aqronomiyaya aid olan. Aqronomik üsullar. подробнее
AQRONÓMİYA
[yun.] Kənd təsərrüfatı və əkinçilik haqqında elm.
AQRONOMLUQ
1. is. Aqronom sənəti, aqronomun işi. Aqronomluq maraqlı işdir. подробнее
AQROŞƏHƏR
is. [yun. aqro və fars. şəhr] Sovet dövründə kolxozçuların yaratdığı şəhər tipli qəsəbə.
AQROTÉXNİKA
[yun.] Kənd təsərrüfatı bitkilərini becərmə üsulları. подробнее
AQROTEXNİKİ́
sif. Aqrotexnikaya aid olan. Məhsuldarlığı artırmaq üçün aqrotexniki biliyi artırmaq tələb olunur. подробнее