Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AX» – 94
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AX
nida. 1. Təəccüb, təəssüf, arzu, həsrət və başqa hissləri bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). подробнее
AXAN
f.sif. 1. B a x axar 1-ci mənada. [Salam] lal axan kəhriz suyundan ovuc dolusu içdi. подробнее
AXAR-BAXAR
is. 1. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli yer, göz işlədikcə görünən yer; mənzərə. подробнее
AXAR-BAXARLI
sif. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli. Alaçığımız obadan bir az uzaq, atamın bəyəndiyi axar-baxarlı gözəl bir yerdə quruldu. A.Şaiq.
AXARLI
sif. 1. xüs. Hərəkət zamanı havanın müqavimətinə daha az məruz qalmaq üçün müvafiq bir formada düzəldilmiş (avtomobil, təyyarə haqqında). подробнее
AXARLIQ
is. 1. Qərarsızlıq, səbatsızlıq, tez-tez dəyişmə. подробнее
AXÇA
b a x ağça.
AXÇASIZ
b a x ağçasız.
AXDIRMAQ
“Axmaq”dan icb.
AXI
əd. Əvvəlki fikri əsaslandırmaq, yaxud bir şeyi sübut etmək, ifadəni gücləndirmək üçün söylənir, bəzən etiraz, narazılıq, məzəmmət, bəzən də xahiş, təkid bildirir. подробнее
AXICI
sif. 1. Axmağa qabil olan; duru. Axıcı cisimlər. подробнее
AXICILIQ
b a x axarlıq.
AXIDILMA
“Axıdılmaq”dan f.is.
AXIDILMAQ
“Axıtmaq”dan məch.
AXIM
is. Axma, axınt
AXIN
is. 1. Sürətlə axan su; sel; iti cərəyan, güclü axan su, selab. подробнее
AXINÖLÇƏN
is. xüs. Axının gücünü, istiqamətini və s. подробнее
AXINTI
is. 1. Bir tərəfə doğru hərəkət edən su, hava, yaxud elektrik kütləsi cərəyanı. подробнее
AXINTILI
sif. Axar, axıntısı olan, suyun axar yeri olan. Axıntılı göl. Axıntılı hovuz.
AXIR
is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı. подробнее
AXIRDA
zərf 1. Hamıdan sonra, qurtaracaqda. Axırda duran kimdir? 2. подробнее
AXIR-ƏZƏL
zərf [ər.] Tez-gec, mütləq, nəhayətdə. Heç nə istəmərəm iki dünyada; Sənsən mənim axır-əzəl, sevdiyim. M.P.Vaqif.
AXIRI
b a x axırda 2-ci mənada. Axırı bir gün atası rəhmətlik hesabdar Gəldiyevi ayıltdı. Mir Cəlal.
AXIR(I) Kİ
– gözlənilən bir hadisə baş verdikdə deyilir; nəhayət. подробнее
AXIRINCI
sif. 1. Bir şeyin sırasında sonuncu, ən axırdakı; ən axırda olan (gələn). подробнее
AXIRSIZ
sif. 1. Sonsuz, nəhayətsiz; sonu, həddi olmayan. подробнее
AXIRSIZLIQ
is. 1. Sonsuzluq, nəhayətsizlik; sonu, nəhayəti olmama. 2. Nəticəsizlik, aqibətsizlik.
AXIR-UXUR
sif. və is. dan. Son, axır. Münəvvər xanım süfrə açanda əri, sanki kiminləsə savaşmasının axır-uxurunu danışırdı. Mir Cəlal. // Son qalıq.
AXIRZAMAN
is. din. Dünyanın axırı, qiyamət. Axırzamandı, bir qulaq as, ərşi titrədir; Millətlərin haray-mədədi, əl-aman səsi. Şəhriyar.
AXIŞ
is. Axma, axma tərzi. Dağların yağışından; Rəngindən, axışından; Bu gediş ömürlükdür; Duymuşam baxışından. подробнее