Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AY» – 170
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AY₁
is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi. подробнее
AY₂
nida. 1. Çağırış, müraciət, haylama, haraylama nidası. подробнее
AY₃
is. astr. İlin on iki hissəsindən biri. 8-i 31, 4-ü 30, 1-i 28 (hər dörd ildən bir 29) gündən ibarətdir.
ÁYA
əd. Sual və təəccüb ilə bərabər təmənna və ümid bildirir; görəsən. подробнее
AYÁ
is. 1. Barmaqlar daxil olmadan əlin içi, açıq yeri. подробнее
AYAĞIAĞIR
b a x ağırayaq.
AYAĞIPƏRDƏLİ
sif. zool. Suda üzmək üçün barmaqlarının arası bir-birinə dəri pərdə ilə bitişik olan. подробнее
AYAĞISÜRÜŞKƏN
sif. dan. Əxlaqı yüngül, pozğun (qadın haqqında).
AYAĞIYÜNGÜL
b a x ayağı yüngül (“ayaq1”də).
AYAĞIYÜNGÜLLÜK
is. Xoşqədəmlik.
AYAQ₁
is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. подробнее
AYAQ₂
is. klas. Qədəh, piyalə. Meygərçi səfa verər damağə; Axdığı üçün düşər ayağə. подробнее
AYAQAÇDI, AYAQAÇMA
is. etnoqr. Qızın toydan sonra atası evinə birinci dəfə gəlməsi adəti. подробнее
AYAQALTI
is. 1. Ayaq altına salınan, yaxud ayaq silmək üçün qapının ağzında, girəcəyində salınan xalça, balaca palaz, həsir, əsgi və s. подробнее
AYAQ-AYAĞA
zərf 1. Bir vaxtda, birdən, o biriləri ilə bir vaxtda ayağını qoyub götürərək; bərabər, birlikdə. подробнее
AYAQCIQ
is. 1.”Ayaq”dan kiç. Quşun ayaqcığı. 2. bot. Çiçək və meyvənin saplaqcığı.
AYAQÇI₁
is. məh. 1. köhn. Qapı-qapı gəzib, mal satan adam; çərçi. 2. Kağızpaylayan, kuryer.
AYAQÇI₂
is. qəd. Keçmişdə: qədəh gəzdirən, şərab paylayan; saqi. подробнее
AYAQDAŞI
b a x dabandaşı. Hamamçının qabağında .. xırda bankaların içində rüşul, ayaqdaşı, xına, yumurta və bu kimi şeylər olardı. H.Sarabski.
AYAQDUZAĞI
is. 1. Ayaq buxovu. 2. məc. Əngəl, maneə.
AYAQKİRƏSİ
is. köhn. dan. Getmək və gəzməklə əlaqədar olan bir iş üçün tələb olunan zəhmət haqqı.
AYAQQABI
is. Ayağa geyilən şey. Dəri ayaqqabı. Rezin ayaqqabı. Ayaqqabı mağazası. Ayaqqabı fabriki.
AYAQQABIÇI
is. Çəkməçi, ayaqqabı tikən, ya yamayan usta.
AYAQLAMA
“Ayaqlamaq”dan f.is.
AYAQLAMAQ
f. 1. Tapdalamaq, tapdalayıb əzmək, ayaqları altında əzmək, ayağı ilə məhv etmək, xarab etmək. подробнее
AYAQLANDIRMA
“Ayaqlandırmaq”dan f.is.
AYAQLANDIRMAQ
f. Üzərinə qaldırmaq, təhrik etmək, cəsarətləndirmək.
AYAQLANMA
“Ayaqlanmaq”dan f.is.
AYAQLANMAQ
1. məch. Tapdalanmaq, tapdalanıb əzilmək, ayaq altında əzilmək, məhv edilmək, xarab edilmək. подробнее
AYAQLAŞMA
“Ayaqlaşmaq”dan f.is.