Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «G» – 1441
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
GA GE GO GU
 
G
Azərbaycan əlifbasının doqquzuncu hərfi. b a x ge.
GAH₁
[fars.] Cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bölüşdürmə əsasında birləşdirən bağlayıcı (əsasən təkrar edilərək işlədilir). подробнее
GAH₂
məh. bax büzmə 2-ci mənada.
GAHBAGAH
zərf [fars.] Hərdənbir, arabir, bəzən, gah-gah. подробнее
GAHBİR
zərf Hərdən, bəzən, arabir, gahdanbir. İnsaf üçün bunu da lazımdır demək ki, əcnəbilərin içində bu da gahbir ittifaq düşür ki, bir kişi hətta övrətinə məhəbbəti ola-ola bir özgə övrətə yavuq düşür. C.Məmmədquluzadə.
GAHDAN
zərf Bəzən, hərdən, arabir. Başına döndüyüm alagöz Pəri; Gahdan ağla, gahdan yada sal məni. подробнее
GAHDANBİR
bax gahbir. Gahdanbir bizə gələrdi. – Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdanbir Təzəkənddə bacısı Zibeydəyə xəbər verirdi ki, gəlib ona kömək eləsin. C.Məmmədquluzadə.
GAH-GAH
b a x gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri-naşadımı şad eylərəm. подробнее
GAH-GAHI
bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı. подробнее
GAHGİR₁
sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at.
GAHGİR₂
məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək.
GAHGİRLİK₁
is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir.
GAHGİRLİK₂
is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2).
GAHI
bax gah1 Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir.
GAHI-GAHI
bax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir. подробнее
GAHLI
bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən.
GAP
is. köhn. Söhbət, danışıq. [Kətxuda:] Ay oğul, gapınızın ucundan-qulağından eşitdim. подробнее
GAPTLAMA
“Gaplamaq”dan f.is.
GAPLAMAQ
f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq.
GAVAHIN
is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi. подробнее
GAVALI
is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə. подробнее
GAVALILIQ
is. Çoxlu gavalı ağacı əkilmiş yer, gavalı bağı. Bağın bir hissəsi gavalılıqdır.
GAVUR
is. [ər.] 1. Müsəlmanların islam dininə ibadət etməyənlərə verdiyi ad. подробнее
GAVURLUQ
is. Müsəlman dininə inanmama; dinsizlik, kafirlik.
GE
“G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
GEC
zərf Müəyyənləşdirilmiş, qərarlaşdırılmış vaxtdan sonra. подробнее
GECDƏN
zərf Adi vaxtdan tez, həmişəkindən əvvəl. подробнее
GECDƏN-GEC
zərf Çox gec, lap gec. [Qərənfil xalanın] gecdən-gec gözünə yuxu getdi. подробнее
GECDƏYƏN
bax gecyetişən.
GECƏ
is. 1. Günün günbatandan günçıxana qədər, axşamdan səhərə qədər olan hissəsi. подробнее