Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «H» – 1136
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
HA HE HI HM HO HU
 
H
Azərbaycan əlifbasının on birinci hərfi. bax he.
HA₁
nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir. подробнее
HA₂
ziddiyyət bildirən ədat – ki. Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı.
HA₃
əvəz. 1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı. подробнее
HABELƏ
zərf Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir. подробнее
HACƏT
is. [ər.] 1. Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət. подробнее
HACI
is. [ər.] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad. подробнее
HACIBƏRİBAX, HACIMƏNƏBAX
is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. подробнее
HACIYATMAZ
is. Aşağı tərəfi ağır olduğu üçün həmişə dik duran uşaq oyuncağının adı: gəlincik.
HACILEYLƏK
1. B a x leylək. Bahar çağı hacıleyləklər; Qaranquşlar gələrmiş. подробнее
HAÇA
is. və sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer. подробнее
HAÇABAŞ(LI)
sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ. подробнее
HAÇABUYNUZ(LU)
sif. Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa.
HAÇADIRNAQ(LI)
sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s. подробнее
HAÇADİL(Lİ)
sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s. подробнее
HAÇAQ
bax havaxt. Haçaq yola düşürsən? Qatar haçaq gəlir? – Əlimdən bıçaq düşdü; Bilmədim haçaq düşdü; Viran qalsın qəriblik; Yar məndən qaçaq düşdü. (Bayatı).
HAÇAQUYRUQ
is. bot. Çoxillik sünbüllü ot. b a x kornet.
HAÇAQUYRUQ(LU)
sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M.Dilbazi.
HAÇALAMA
“Haçalamaq”dan f.is.
HAÇALAMAQ
f. Haça kimi iki yerə ayırmaq. ..Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə.
HAÇALANMAQ
1. məch. İki yerə ayrılmaq, bucaq şəklində iki istiqamətdə uzanmaq (yol, çay və s. подробнее
HAÇALAŞMA
“Haçalaşmaq”dan f.is.
HAÇALAŞMAQ
bax haçalanmaq. Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. подробнее
HAÇALI
sif. Haça şəklində olan, haçası olan. Haçalı yol. подробнее
HAÇAN
“Haçaq”ın deyiliş forması. [Rza bəy:] Söylə görüm, toy haçandır? Ü. подробнее
HAÇANDAN-HAÇANA
zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra. подробнее
HAÇASAQQAL(LI)
sif. Saqqalı haça şəklində olan. Haçasaqqal qoca. подробнее
HADİSƏ
is. [ər.] 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə. подробнее
HAF
is. zool. Gecələr çox iti uçan, işığa gələn uzunxortumlu kəpənək. подробнее
HAİL₁
is. [ər.] köhn. 1. Dəyişmiş, dəyişilmiş, dəyişdirilmiş. подробнее