Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Q» – 3959
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
QA QE QI QL QN QO QR QU QV
 
Q
Azərbaycan əlifbasının on yeddinci hərfi. bax qe.
QA
təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir.
QAAN
is. tar. Türk, monqol və tatar xanları üçün “hökmdarlar hökmdarı” mənasında işlədilən ünvan; xaqan.
QAB
is. 1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı. подробнее
QABA
sif. 1. Kobud, sərt, cod. Qaba yun. Qaba parça. подробнее
QABAĞARDAN
is. dan. Qalayçı.
QABAQ₁
is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu. подробнее
QABAQ₂
1. zərf Əvvəl, irəli. Üç gün bundan qabaq gəlmişəm. подробнее
QABAQCA
zərf Əvvəlcə, əvvəldən, irəlicə, irəlidən. подробнее
QABAQCADAN
zərf Qabaqdan, əvvəldən, irəlicədən. Qabaqcadan şərtləşmək. подробнее
QABAQCIL
sif. 1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal. подробнее
QABAQCILLIQ
is. Hər hansı bir işdə qabaqcıl olma, ön sırada olma; birincilik, təşəbbüsçülük. подробнее
QABAQDA
zərf 1. İrəlidə, qabaq tərəfdə. Qabaqda oturmaq. подробнее
QABAQDAKI
sif. Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan. подробнее
QABAQDAN
zərf 1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan. подробнее
QABAQGÖRƏN
sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər. подробнее
QABAQGÖRƏNLİK
is. Qabağı görmə, gələcəyi görmə; açıqfikirlilik, bəsirət.
QABAQKI
sif. Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan. подробнее
QABAQ-QARŞI
zərf Qabaq-qabağa, qarşıqarşıya, üz-üzə. Sadıq xanla Məmməd bəyin gözlərinə yuxu getmirdi: qabaq-qarşı oturub sabahın dərdinə qalmışdılar. подробнее
QABAQ-QƏNŞƏR
is. Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer. подробнее
QABAQLAMA
“Qabaqlamaq”dan f.is.
QABAQLAMAQ
f. 1. Bir hadisənin baş verməsinə mane olmaq üçün qabaqcadan tədbir görmək, baş verməyə qoymamaq, qabağını almaq. подробнее
QABAQLANMA
“Qabaqlanmaq”dan f.is.
QABAQLANMAQ
məch. Qarşılanmaq, önlənmək.
QABAQLAŞDIRMA
“Qabaqlaşdırmaq”dan f.is.
QABAQLAŞDIRMAQ
1. Tutuşdurmaq, müqayisə etmək. 2. Bir-biri ilə üzləşdirmək, üz-üzə gətirmək.
QABAQLAŞMA
“Qabaqlaşmaq”dan f.is.
QABAQLAŞMAQ
f. Qarşılaşmaq, qarşıqarşıya gəlmək, üz-üzə gəlmək; üz-üzə durmaq. подробнее
QABAQLIQ₁
is. 1. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək. 2. Döşlük.
QABAQLIQ₂
is. Qabaq əkilmiş yer.