Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «R» – 803
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RI RO RU
 
R
Azərbaycan əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi. b a x er.
RABİTƏ
is. [ər.] 1. Bağlılıq, münasibət. Nəzəriyyə ilə təcrübə arasında rabitə. подробнее
RABİTƏÇİ
1. is. Rabitə (2-ci mənada) işçisi. Rabitəçilərin yarışı. подробнее
RABİTƏLƏNDİRMƏ
“Rabitələndirmək” dən f.is.
RABİTƏLƏNDİRMƏK
f. Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, birbirinə bağlamaq. подробнее
RABİTƏLİ
sif. və zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq. Rabitəli danışmaq.
RABİTƏLİLİK
is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik.
RABİTƏSİZ
sif. Bir-biri ilə rabitəsi, əlaqəsi, münasibəti olmayan. подробнее
RABİTƏSİZLİK
is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik.
RACA
is. [sanskr.] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi.
RAD
is. [ing.] Udulan şüalanma dozasının sistemdənkənar vahidi.
RÁDA
[ukr.] Ukraynada ali qanunvericilik orqanı.
RADÁR
[ing.] b a x radiolokator. Radiolokasiyada işlədilən qurğulara radiolokator deyilir. подробнее
RADİÁL
[lat.] Radius istiqamətində yerləşən. Radial simmetriya.
RADİÁSİYA
[lat.] 1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi. подробнее
RADİÁTOR
[lat. radiare – şüa buraxmaq] 1. Motorda suyu soyudan cihaz. подробнее
RADİKAL₁
[lat. radicalis – kök] 1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( ). подробнее
RADİKAL₂
[lat.] 1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiya- ların proqramında dövlət çərçivəsində və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik islahat irəli sürülür). подробнее
RADİKAL₃
sif. [lat.] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli. подробнее
RADİKALİZM
[lat.] 1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (b a x radikal2 1-ci mənada) dünyagörüşü, onların həyata keçirdikləri siyasət. подробнее
RADİKULİ́T
[lat. radicula – rişə] tib. Haram iliyi (onurğa beyni) kökcüklərinin iltihabı.
RÁDİO
[lat. radio – şüalandırıram] 1. Elektrik enerjisinin rabitə, radioverilişi, televiziya, radioteleqrafiya, radiolokasiya və s. подробнее
RADİOAKTİV
sif. [lat. radiare – şüalanmaq və activus – fəal] Radioaktivliyə aid olan, radioaktivlik xassəsinə malik olan. подробнее
RADİOAKTİVLİK
is. Atom nüvələrinin nüvə hissəcikləri və ya qamma-kvantlar buraxaraq özbaşına və ya süni surətdə parçalanması (bu proses nəticəsində ilkin nüvələrdən fərqli olan yeni atom nüvələri əmələ gəlir). Uranın radioaktivliyi.
RADİOBİOLÓGİYA
[lat. radiare, yun. bios və logos] Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənən elm sahəsi.
RADİOELEKTRÓNİKA
[lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı.
RADİOKİMYA
[lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi.
RADİOQƏBULEDİCİ
is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz.
RADİOQRAM
[lat. radiare və gramma] Radioteleqraf vasitəsilə verilən məlumat.
RADİÓLA
[lat. radiare] Qrammofon vallarını çaldırmaq üçün qurğusu olan radio cihazı. подробнее