Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Ə» – 465
ƏFİQƏ
dünyanı gəzib dolaşan; səxavət; elmdə yüksələn.
ƏFLAN
bəfər (fərqli), işıqlı; nurlu.
ƏFLAND
bəfər (fərqli), işıqlı; nurlu.
ƏLİPAŞA
uca, yüksək paşa (baş ağa).
ƏLPAŞA
uca, yüksək paşa (baş ağa).
ƏMƏNULLA
Allahın mərhəməti, Tanrının etimadı.
ƏRUZ
ər uz, igid oğuz; q.t. tayfalarından biri; böyük; təcrübəli adam.
ƏRUZƏ
ər uz, igid oğuz; q.t. tayfalarından biri; böyük; təcrübəli adam.
ƏBASƏT
Məhəmmədin üzü; Məhəmmədin əshabələri.
ƏBDƏK
sənin qulun (Allaha işarə ilə).
ƏBDİBƏY
bəyin qulu, köləsi. Şah Təhmasibin dəftərxana qulluqçusu və N.Gəncəvinin təsiri ilə üç “Xəmsə” yazan Əbdibəy Şirazinin (1515-1580) əsl adı.
ƏBDÜL
Allahın qulu ("əbdül" sözü ilə başlanan adların qısaldılmış forması); qul, kölə, nökər.
ƏBDÜLAĞA
Ağanın (Allahın) qulu, Allahın qulu olan ağa.
ƏBDÜLBAĞI
əbədi Allahın qulu.
ƏBDÜLBAQİ
əbədi Allahın qulu.
ƏBDÜLBƏŞİR
Allahın qulu.
ƏBDÜLCABBAR
bax: Əbdül və Cabbar.
ƏBDÜLƏHƏD
tək olanın (Allahın) qulu.
ƏBDÜLƏLİ
Allahın qulu.
ƏBDÜLƏZƏL
birinci, ilkin olanın (Allahın) qulu.
ƏBDÜLƏZİM
böyük olanın (Allahın) qulu.
ƏBDÜLƏZİZ
Allahın qulu.
ƏBDÜLFƏRƏC
«əbdül» (qul) və «fərəc» (sevinc, əyləncə) sözlərindən düzəlmiş «Fərəcin qulu» və ya «əyləncə sevən» deməkdir.
ƏBDÜLHƏQ
Haqqın qulu, Allahın qulu.
ƏBDÜLHƏLİM
mülayim, yumşaq xasiyyətli qul.
ƏBDÜLHƏMİD
Allahın qulu Həmid.
ƏBDÜLHƏSƏN
Allahın qulu Həsən.
ƏBDÜLHÜSEYN
Allahın qulu Hüseyn.
ƏBDÜLXALIQ
Allahın qulu.
ƏBDÜLXALİQ
Allahın qulu.