Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AĞ» – 118
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AĞA
böyük, cənab, sahib; seyid (İranda məmur adlarına artırılır). Bir sıra türk xalqlarında «aka», «əkə» şəklində də işlənir. Hörmət əlaməti olaraq böyük qardaşa da «ağa» deyilir. Bir çox mürəkkəb şəxs adlarının yaranmasında fəal iştirak edir.
AĞABABA
böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması).
AĞABBA
böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması).
AĞBABA
böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması).
AĞABAĞIR
ağa, cənab, böyük, ağsaqqal Bağır.
AĞABALA
ağa oğlu, ağa balası; ağa kimi oğul.
AĞBALA
ağa oğlu, ağa balası; ağa kimi oğul.
AĞABƏŞİR
«ağa» (böyük) və «Bəşir» (xoş xəbər gətirən) sözlərindən düzəlmiş, «böyük müjdəçi» mənasındadır.
AĞABƏY
böyük bəy, böyük qardaş; bəyzadələrin tərbiyəçisi; hökmdar.
AĞABUTA
«ağa» (böyük) və «buta» (qönçə, naxış) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli naxış», «ilahi bəxşiş» mənasındadır.
AĞACABBAR
bax: Ağa və Cabbar.
AĞCAMAL
bax: Ağa və Camal.
AĞACAN
ağa, can; əziz ağa; böyük adam.
AĞACƏFƏR
bax: Ağa və Cəfər.
AĞADADAŞ
böyük qardaş.
AĞAQARDAŞ
böyük qardaş.
AĞADAYI
hörmət əlaməti olaraq böyük dayıya verilən ad.
AĞADDİN
Ağa Əddin ("ağa" və "Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin" qəbilindən olan adların "Əddin" ixtisar variantı əsasında yaranmışdır.
AĞAƏDDİN
Ağa Əddin ("ağa" və "Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin" qəbilindən olan adların "Əddin" ixtisar variantı əsasında yaranmışdır.
AĞƏDDİN
Ağa Əddin ("ağa" və "Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin" qəbilindən olan adların "Əddin" ixtisar variantı əsasında yaranmışdır.
AĞADƏDƏ
ata və ananın atasına hörmət əlaməti olaraq verilən ad.
AĞAƏLİ
Ağa Əli, böyük Əli.
AĞƏLİ
Ağa Əli, böyük Əli.
AĞALI
Ağa Əli, böyük Əli.
AĞALİ
Ağa Əli, böyük Əli.
AĞAƏMİ
böyük əmi; ağa kimi əmi.
AĞAMİ
böyük əmi; ağa kimi əmi.
AĞƏMİ
böyük əmi; ağa kimi əmi.
AĞAƏZİZ
istəkli cənab; sevimli oğlan.
AĞAGÜL
ağaya layiq gül, ağa gülü; ağa oğlu, ağaya layiq oğul.