Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AD» – 27
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ADAXAN
adanın xanı, hakimi, başçısı.
ADALAN
şan-şöhrətə sahib olan, ad-san qazanan.
ADAŞ
eyni adlı şəxslər; omonim adlar.
ADAŞBƏY
başqası ilə eyni ada malik olan bəy.
ADƏM
adam (ilk peyğəmbərin adı) mənasındadır, torpaq deməkdir.
ADAM
adam (ilk peyğəmbərin adı) mənasındadır, torpaq deməkdir.
ADIBABA
adı Baba olan, babanın adını daşıyan.
ADIBALA
adı Bala olan.
ADIBƏLLİ
adı bəlli olan, adı şöhrətlənən. Adıbəy adı bəy olan, adı böyük olan.
ADIGÖZƏL
adı gözəl olan.
ADGÖZƏL
adı gözəl olan.
ADIGÜN
adı gün kimi olan, günə bənzər. Adış "adı" komponentli adların əzizləmə forması. Adışad adı şad ("xan oğlu" titulu) olan.
ADGÜN
adı gün kimi olan, günə bənzər. Adış "adı" komponentli adların əzizləmə forması. Adışad adı şad ("xan oğlu" titulu) olan.
ADIŞİRİN
adı şirin olan; şirin adlı.
ADŞİRİN
adı şirin olan; şirin adlı.
ADIVAR
ad-sanı olan, adı əbədi yaşayan.
ADİF
şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən.
ADİFƏ
şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən.
ADİL
ədalətli, insaflı.
ADİLƏ
ədalətli, insaflı.
ADLI
adı, sanı olan, şöhrətli, tanınmış adam.
ADLIBƏY
adı, sanı olan bəy, tanınmış bəy.
ADLIXAN
adı, sanı olan xan, tanınmış xan.
ADNAQULU
adna cümə günü anadan olan; adnanın qulu.
ADİKƏ
əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir.
ADNAN
ərəb qəbilələrindən birinin adı; təmiz, "xalis ərəb" deməkdir; iki cənnət.
AD GÜNÜ
övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü.