Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AL» – 74
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ALABƏY
iri, böyük bəy (oğlan).
ALAXAN
iri, böyük xan (oğlan).
ALAN
meydan, sahə, düz sahə, ovalıq, düzənlik, alıcı; zəbt edən.
ALANƏR
iri, böyük dağ; dəvə; böyük kişi.
ALAR
yetkinləşmək; çəmənlik; tayfa adı.
ALATAY
iri, böyük dağ; dağ gövdəli kişi, oğlan.
ALAY
alan, tutan; polk, alay; polkovnik.
ALAYXAN
alayın xanı; ordu xanı; alay komandiri.
ALAYMİR
alay əmiri, ordu əmiri; alay komandiri.
ALDAR
m. şöhrət, ad-san; t. ağıllı, fəndgir.
ALDƏDƏ
bax: Ali və Dədə; ulu Dədə; dədə nəsli.
ALİDƏDƏ
bax: Ali və Dədə; ulu Dədə; dədə nəsli.
ALDƏMİR
qırmızı dəmir, qızmar dəmir, yandıran.
ALƏM
kainat, dünya, yer kürəsi.
ALƏMƏ
kainat, dünya, yer kürəsi.
ALƏMGİR
aləmi əhatə edən, dünyanı tutan, dünyagir.
ALƏMŞAH
aləmin şahı, dünyanın hökmdarı.
ALXAN
"Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması.
ALIXAN
"Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması.
ALXANƏ
"Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması.
ALXAS
yüksək dərəcədə arzulanan; xüsusi adam; şıltaq, nadinc.
ALXAZ
yüksək dərəcədə arzulanan; xüsusi adam; şıltaq, nadinc.
ALI
"Əli" adının türkləşmiş forması; alan, tutan igid.
ALICA
"Alı" və ya "Əli" ilə başlanan adların əzizləmə forması.
ALICAN
"Alı"nın əzizləmə forması; böyük ürək sahibi; əziz oğlan.
ALIKİŞİ
Alı kişi; Alıya bənzər, Alı kimi oğul.
ALIPAŞA
uca, yüksək paşa (baş ağa).
ALPAŞA
uca, yüksək paşa (baş ağa).
ALIŞ
tərkibində "Alı" olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə forması; nəzir-niyazla pay alınmış.
ALIŞAN
"Əli şanı" birləşməsindən yaranmış, "Əli şanlı, Əli kimi şanlı” mənasındadır.