Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AT» – 37
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ATİF
şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən.
ATİFƏ
şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən.
ATA
dədə, ata-baba, əcdad: yol göstərən, rəhbər, böyük.
ATABABA
bir nəslin əcdadı, ulusu, ulu babası; ata-babaya bənzər oğul.
ATABALA
atanın sevimlisi, atasına bənzəyən övlad.
ATABAY
ataya bərabər olan bəy (Səlcuqlar dövründə əvvəl vəzifə, sonralar titul olmuş və sultan vəliəhdlərinin tərbiyəçilərinə verilmişdir); böyük, ulu; zəngin, varlı.
ATABƏY
ataya bərabər olan bəy (Səlcuqlar dövründə əvvəl vəzifə, sonralar titul olmuş və sultan vəliəhdlərinin tərbiyəçilərinə verilmişdir); böyük, ulu; zəngin, varlı.
ATACAN
can ata, əziz ata.
ATAƏMİ
«ata» və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «ata əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır.
ATƏMİ
«ata» və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «ata əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır.
ATAXAN
atabəy, atalıq, ataman titulları mənasındadır.
ATAXƏLİL
«ata» və «xəlil» (dost, sevgili) sözlərindən düzəlmiş, «böyük dost, sevimli ata» mənasındadır. Atakişi ataya bənzər kişi, ataya layiq kişi. Ataqardaş ata və qardaş kimi oğul; böyük qardaş. Atalı atası olan.
ATAMALI
atam Əli; ataya bənzəyən Əli.
ATAMƏLİ
atam Əli; ataya bənzəyən Əli.
ATAMAN
atabəy, ataxan, atalıq titulları mənasındadır; başçı, sərkərdə.
ATAMOĞLAN
ataya oxşar oğlan, ataya bənzər.
ATASOLTAN
ata soltan; atamıza bənzər sultan.
ATASULTAN
ata soltan; atamıza bənzər sultan.
ATAŞ
"Ata" və tərkibində "ata" sözü olan mürəkkəb adların əzizləmə forması.
ATATÜRK
türkün atası; ata türk; ən böyük türk.
ATAULLA
Əslində "Ətaullah"dır; Allahın bağışladığı, Allahın bəxş etdiyi.
ATDIXAN
atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur).
ATLIXAN
atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur).
ATLUXAN
atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur).
ATTUXAN
atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur).
ATƏŞ
od, (Fars sözü kimi izah edilən bu adın əsasında "at-od" durur).
ATİF
rəğbət bəsləyən, meyl edən; bəyənən, sevən.
ATİFƏ
rəğbət bəsləyən, meyl edən; bəyənən, sevən.
ATİK
əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir.
ATİQ
əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir.