Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AV» – 9
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AVDI
"Əbd" və "Allah" sözlərindən və ya Allahın epitetlərindən ("Əsmayi Hüsna”dan) ibarət olub "Allahın qulu", "Allahın bəndəsi" mənasını verən Abdulla, Abdulcəlil, Abduləhəd kimi adların ümumi ixtisar variantıdır. "Allahqulu, Qulu" kimi başa düşülməlidir; əbədi, sonsuz.
AVDIBƏY
"Abdı bəy" adındandır.
AVDIXAN
"Abdı xan" adındandır.
AVTANDİL
günəş ürəkli, atəşin qəlbli.
AVAR
çəkinməyən, üz-üzə gələn. Qədim türk tayfalarından biri. VI əsrdə Mərkəzi Avropada Avar xaqanlığını yaratmışlar.
AVARXAN
Avar xanı, milliyyətcə avar olan xan.
AVAZ
səs, səda; şöhrət.
AVAZƏ
səs, səda; şöhrət.
AVŞAR
çevik, cəld; ovçuluğu sevən (Oğuz tayfalarından birinin adı).