Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «B» – 339
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
BA BE BO BU
 
BABA
ata və ya ananın atasının onların uşaqlarına olan qohumluq münasibəti (Sovet dövrünə qədər Azərbaycanda "ata" mənasında işlənmiş, müasir Türkiyədə də eyni anlayışda işlənir).
BABABƏY
baba olan, baba kimi bəy; böyük ağa bəy.
BABACAN
can baba, əziz baba; yetkin, inanılan adam.
BABAƏLİ
«baba» (böyük) və «Əli» sözlərindən düzəlmiş, «böyük Əli» deməkdir.
BABAƏMİ
«baba» (böyük) və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «baba əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır.
BABAGÜL
babanın gülü, çiçəyi; babanın sevimli nəvəsi.
BABAXAN
bax: Baba və Xan: böyük xan, hörmətli xan.
BABAKİŞİ
hörmətli adam, babaya layiq kişi.
BABALAR
"baba" sözünün cəmi.
BABALI
bax: Baba və Əli; yaşlı və hörmətli Əli.
BABASEYİD
bax: Baba və Seyid; yaşlı və hörmətli seyid.
BABAŞ
"Baba" və tərkibində "baba" olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə forması.
BABAYAR
babanın dostu, yardımçısı, atanın köməkçisi.
BABƏK
"böyük" və "bəy" sözlərindən düzəlmiş, "başçı" anlamındadır (IX əsr xalq qəhrəmanı Həsənin ikinci adından yayılmışdır).
BABIŞ
"baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması.
BABUŞ
"baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması.
BABULLA
Allahın qapısı, Tanrının dərgahı.
BABUR
“bəbir” sözündən olub “xallı pələng, yırtıcı heyvan” mənasındadır. Hindistanda Böyük Moğollar dövlətinin banisi Zəhirəddin Məhəmməd Babur (1483-1530) həm də şair olmuş və onun “Baburnamə”si məşhurdur.
BAFA
kiçik dərz, dəstə, dəmət; balaca və sarışın oğlan.
BAFADAR
bax: Vəfadar.
BAFADDİN
"Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması.
BAFADİN
"Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması.
BAFALI
bax: Vəfalı.
BAĞBAN
bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı.
BAĞMAN
bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı.
BAĞDASAR
bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban.
BAĞDASƏR
bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban.
BAĞI
əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı.
BAQİ
əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı.
BAQİYYƏ
əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı.