Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «G» – 116
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
GA GE GO GU
 
GAVİ
güclü, qüvvətli.
GEVİ
güclü, qüvvətli.
GERÇƏK
doğru, düz, həqiqət.
GERMAN
almanlar, alman xalqının adı.
GƏNÇAĞA
gənc ağa, yeniyetmə ağa, cavan ağa.
GƏNCALI
gənc Alı, gənc Əli; Gəncə şəhərindən olan.
GƏNCƏLİ
gənc Alı, gənc Əli; Gəncə şəhərindən olan.
GƏNCALP
gənc bahadır, gənc qəhrəman.
GƏNCAMAL
gənc əməllər, işlər; arzular; ümidlər.
GƏNCƏ
xəzinə (Azərbaycanın eyni adlı şəhərinin adındandır); türk tayfalarından biri.
GƏNCƏR
gənc igid, cavan qəhrəman.
GƏNCƏVİ
Gəncə şəhərində anadan olan və ya yaşayan.
GƏNCİ
gəncə məxsus olan, cavana aid olan.(bax: Gəncəvi).
GƏNCLİK
insanın yeniyetməlikdən yetkinliyədək olan ömrü.
GƏNCSOY
cavan nəsildən olan, yeni nəslin əsasını qoyan.
GƏNCTƏKİN
gənc təkin, cavan təkin (varisliyə hüququ olan xanzadə).
GƏRAY
igid, qəhrəman; güclü, qüvvətli; y. və l. dilinə "geraus", r. dilinə isə "geroy", ingilis dilinə “hero” şəklində keçmişdir (Krım xanlığında 364 (1428-1792) il hakimiyyət sürmüş Gərayilər sülaləsinin adı "gəray" etnonimi ilə bağlıdır).
GƏRAYXAN
böyük xan, kişi kimi güclü xan; Gəray xan.
GƏRƏK
lazım, zəruri.
GİRAMİ
əziz, istəkli, hörmətli.
GİRDİMAN
eyni adlı Azərbaycan dövlətinin adındandır.
GİRMAN
qala; İranda yer adı.
GORUS
Azərbaycanın qədim ərazisi olan Zəngəzur mahalında yerləşən çay, rayon və şəhərin adındandır. Hazırda Ermənistan ərazisindədir.
GÖKSƏL
asimana aid olan, göyə mənsub olan.
GÖRKƏM
görünüş, görüntü; böyüklük.
GÖRKƏR
gözəl igid, qəşəng pəhləvan; gözəl görünüşlü adam.
GÖRKLÜ
gözəl, qəşəng görünüşlü, görkəmli.
GÖVHƏRİ
gövhərlə bağlı olan, gövhərdən düzəlmiş əşya, zərgər; əsil-nəcabətli.
GÖYÇƏ
"göy" sözünün əzizləmə forması (Azərbaycanın qədim torpaqları olan Göyçə mahalının adındandır. Hazırda Ermənistan ərazisindədir).
GÖYDƏMİR
tünd kül rəngində olan dəmir.