Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «O» – 59
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
OB OC OD OK OM ON OQ OR OS OT OV OX OZ
 
OBRİK
kələ-kötür, çuxurlu, qazılmış yer; səngər, xəndək.
OCAQ
od və -caq; od yandırılan yer; pir, müqəddəs yer, yurd.
OCAQALI
Əli piri, Alı ocağı.
OCAQƏLİ
Əli piri, Alı ocağı.
OCAQXAN
bax: Ocaq və Xan; xan ocağı, xana aid ocaq.
OCAQQULU
müqəddəs yerin qulu; ocağın qulu, od qulluqçusu (Zərdüştlükdə).
OCAQVERDİ
ocağın verdiyi, ocağın bəxş etdiyi.
OCAQVERƏN
ocağın bağışladığı, ocaq tərəfindən verilən.
ODABAŞ
yeniçəri ordusunda bəzi zabitlərə verilən ad; keçmişdə karvansaralarda baş inzibatçı.
ODABAŞI
yeniçəri ordusunda bəzi zabitlərə verilən ad; keçmişdə karvansaralarda baş inzibatçı.
ODAY
od Ay; odlu Ay; odlu Ay kimi oğlan.
ODEL
Od eli; elin odu; elin müdafiəçisi.
ODELBƏY
Od elinin bəyi; Odel bəy; od kimi elin bəyi.
ODİLBƏY
Od elinin bəyi; Odel bəy; od kimi elin bəyi.
ODELXAN
Od elinin xanı; Odil xan; od kimi elin xanı.
ODİLXAN
Od elinin xanı; Odil xan; od kimi elin xanı.
ODƏR
od, alov tanrısı sayılmışdır.
ODTƏKİN
oddan törəyən təkin (varis, xanzadə).
OĞUL
kişi cinsindən olan uşaq; igid, qəhrəman (Qədim türklərdə titul).
OĞULBALA
oğul balası, oğul kimi bala, igid oğlan.
OĞULBAY
oğul kimi bəy; bəy kimi oğul.
OĞULBƏY
oğul kimi bəy; bəy kimi oğul.
OĞULXAN
xan oğul; xan kimi oğul, xana layiq oğul.
OĞUZ
davamlı, artan nəsil (Qədim türk tayfalarından birinin adı).
OXÇU
oxla silahlanmış; oxçu.
OKUŞ
oxla silahlanmış; oxçu.
OKTAŞ
ox kimi daş; cəsur, qəhrəman, yenilməz.
OKTÜRK
ox kimi türk.
OQTAY
ox kimi dağ, şiş uclu dağ.
OKTAY
ox kimi dağ, şiş uclu dağ.