Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «P» – 86
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
PA PE PI PO
 
PADAR
əbədi; boylu-buxunlu; güclü; xoşbəxt, uğurlu; türk tayfalarından birinin adı.
PADARXAN
əbədi xan; kök xan; güclü, uğurlu xan.
PAKƏR
təmiz, sağlam adam; möhkəm əsgər, mətin kişi.
PALATƏKİN
qılınc, qəmə kimi kəskin olan təkin.
PALATİMUR
Timurun qılıncı, Timurun qəməsi.
PALATÜRK
türk qəməsi.
PALAVAND
«pala» (qəmə, bıçaq) və «vand» (düz) sözlərindən düzəlmiş, «düz bıçaq, iti qəmə» deməkdir.
PANALI
Əlinin öyüdü, Əlinin nəsihəti.
PANƏLİ
Əlinin öyüdü, Əlinin nəsihəti.
PAPI
nadir adlardandır və İranda yaşayan bir türk tayfasının adındandır (Cəbrayıl rayonunda kənd).
PARİS
Fransanın paytaxtı Parijin adındandır. Parisə məxsus; parisli (Bunun türk mənşəli olması haqqında məlumatlar da vardır).
PARİSƏ
Fransanın paytaxtı Parijin adındandır. Parisə məxsus; parisli (Bunun türk mənşəli olması haqqında məlumatlar da vardır).
PASİBAN
qarovulçu, qoruyucu, keşikçi, nəzarətçi.
PAŞA
"baş ağa" birləşməsinin ixtisar forması (Bəzi müsəlman ölkələrində yüksək hərbi və mülki vəzifə sahiblərinə verilən ad).
PAŞABALA
bax: Paşa və Bala.
PAŞAƏLİ
bax: Paşa və Əli.
PAŞƏLİ
bax: Paşa və Əli.
PAŞAXAN
bax: Paşa və Xan.
PAŞAZADƏ
paşa oğlu, paşa nəslindən olan oğul.
PAYDAR
payı olan, hədiyyə sahibi; bəxti olan.
PAYIZ
ilin yaydan sonra gələn fəsli. "Xəzan" və ya "quz(güz)" sözlərinin dəyişdirilmiş forması kimi də izah edilir.
PEKTAŞ
"bektaş" sözündən olub "vergi yığmaq ixtiyarı verən sənəd" mənasındadır.
PEKTÜRK
güclü türk; dözümlü türk.
PEYKAN
əsl mənası oxun ucundakı sivri dəmir olub, klassik ədəbiyyatda «kirpik (gözəlin kirpiyi)» mənasında işlənmişdir.
PEYKANƏ
əsl mənası oxun ucundakı sivri dəmir olub, klassik ədəbiyyatda «kirpik (gözəlin kirpiyi)» mənasında işlənmişdir.
PEYMAN
əhd, and; əhd-peyman.
PEYMANƏ
əhd, and; əhd-peyman.
PƏHLƏVAN
çox güclü adam; qəhrəman, igid.
PƏHLİVAN
çox güclü adam; qəhrəman, igid.
PƏLƏNG
pişik cinsindən dərisi zolaqlı, iri, yırtıcı heyvan; qaplan.