Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «C» – 82
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
CA CE CI CU
 
CAHAN
dünya, aləm, kainat.
CAHANƏ
dünya, aləm, kainat.
CAHANBANU
Cahanın banusu; dünya gözəli; hökmdar arvadı.
CAHANBƏYİM
cahanın bəyimi, dünya xanımı.
CAHANƏFRUZ
dünyaya işıq verən; Günəş.
CAHANFƏR
cahanı işıqlandıran, aləmi parıldadan.
CAHANGÜL
cahanın gülü; dünya gözəli.
CAHANXANIM
Cahan xanım; cahan, dünya xanımı.
CAHANNİSƏ
dünyanın qız(lar)ı, cahanın gözəl(lər)i.
CAHANNUR
dünyanın işığı, nuru; aləmi aydınlaşdıran.
CAHANTAC
cahanın tacı; dünyanın bəzəyi.
CAHANZƏR
dünyanın qızılı; gözəl, qəşəng.
CANALƏ
canalan, canalıcı; olduqca gözəl qız.
CANAN
sevgili, yar; çox gözəl; gözəl canı olan.
CANANƏ
sevgili, yar; çox gözəl; gözəl canı olan.
CƏNANƏ
sevgili, yar; çox gözəl; gözəl canı olan.
CANAYƏ
Ay kimi canlı, Ay kimi işıqlı, parlaq, Ay kimi gözəl qız.
CANBACI
bacı can; can bacı; əziz bacı.
CANBƏYİM
can bəyim; bəyim can; əziz bəyim.
CANELLA
elin ruhu, canı; elin ürəyi, könlü; xalqın sevimlisi.
CANƏFRUZ
qəlbi nurlandıran, könlü şəfəqləndirən.
CANƏFZA
canlandırıcı, canlandıran.
CANFƏZA
zövq verən, qəlbi sevindirən, ləzzət verən, könül oxşayan.
CANXANIM
xanım ruhlu, xanım ürəkli; gözəl xasiyyətli, xanım kimi olan.
CANIGÜL
canı gül olan; gül kimi gözəl.
CANRÜBA
«can» və «rüba» sözlərindən düzəlmiş, «canan; gözəl dilbər» deməkdir.
CANSEL
ruha, cana aid olan; canlı.
CANSU
canı su olan; su kimi təmiz olan qız.
CANSUN
canlandıran, ruhlandıran, ürəyini verən.
CANSUNƏ
canlandıran, ruhlandıran, ürəyini verən.