Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «L» – 81
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
LA LE LU LY
 
LAFİZƏ
söz, ifadə.
LALA
qırmızı rəngli çiçək, parlaq gül; çox gözəl.
LALƏ
qırmızı rəngli çiçək, parlaq gül; çox gözəl.
LALABƏNİZ
lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl.
LALƏBƏNİZ
lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl.
LALABƏYİM
lalə kimi gözəl bəyim, qırmızı bəyim.
LALƏBƏYİM
lalə kimi gözəl bəyim, qırmızı bəyim.
LALAXANIM
Lalə xanım; lalə kimi xanım.
LALƏXANIM
Lalə xanım; lalə kimi xanım.
LALƏÇİÇƏK
lalə gülü, lalə çiçəyi; lalə çiçəyi kimi gözəl qız.
LALƏGUN
lalə rəngli; lalə kimi qırmızı; xoşbəxt.
LALƏGÜN
lalə rəngli; lalə kimi qırmızı; xoşbəxt.
LALƏGÜL
lalə çiçəyi, lalə gülü.
LALƏM
mənim laləm; lalə kimi gözəl qızım.
LALƏNDAR
laləyə sahib olan, laləyə malik olan; lalə kimi səp.
LALƏNDƏR
laləyə sahib olan, laləyə malik olan; lalə kimi səp.
LALƏNDƏ
çoxlu lalə bitən yer, laləlik.
LALƏNUR
lalənin nuru, lalənin işığı; çox gözəl qız.
LALƏRUH
lalə canlı, laləyə bənzər; çox gözəl qız.
LALƏRUX
laləyanaq, alyanaq, lalə üzlü (qız).
LALƏZAR
çoxlu lalə bitən yer, laləlik (t.qırmızı lalə; lalənin işığı).
LALƏZƏR
lalənin zəri, lalənin qızılı (t. lalənin işığı, lalənin odu; Qədim türk dillərində Günəş mənasında sarı, sar sözlərindən istifadə olunmuşdur. Zənnimizcə, fars dilindəki "zar", "zər" söz və söz komponentləri də "sarı" və "sar" sözləri ilə sinonimdir).
LAMİƏ
işıqlı, işartı, parıltı.
LAMİYƏ
işıqlı, işartı, parıltı.
LAMİYYƏ
işıqlı, işartı, parıltı.
LAURA
əsli “laurea”dır; dəfnə ağacı və yarpağı.
LAUZA
bax: Luiza.
LAUZAD
bax: Luiza.
LAUZAT
bax: Luiza.
LAUZƏT
bax: Luiza.