Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АЛ» – 39
АЛАРМ
həyəcan, çaxnaşma, vəlvələ, haray
АЛАРМИСТ
vəlvələ salan, küykələkçi, çaxnaşma salan (adam)
АЛБАНЕЦ
alban
АЛГЕБРА
cəbr
АЛГЕБРАИСТ
cəbr mütəxəssisi
АЛЕБАСТР
alebastr, kəc, kirəc
АЛЕТЬ
1. Allaşmaq, qızarmaq; 2. Görünmək (al rəngli şeylər haqqında)
АЛЖИРЕЦ
əlcəzairli
АЛИБИ
alibi (1. Cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması; 2. Günahsızlıq, taqsırsızlıq)
АЛИМЕНТЫ
aliment
АЛКАЛИЗАЦИЯ
qələviləşdirmə
АЛКАТЬ
bərk istəmək, arzu etmək, həsrətində olmaq, can atmaq
АЛКОГОЛИЗАЦИЯ
alkoqollaşdırma, spirtini artırma
АЛКОГОЛИЗИРОВАТЬ
alkoqollaşdırmaq, spirtini artırmaq
АЛКОГОЛИК
alkoqolik, içki düşgünü, əyyaş
АЛКОГОЛИЧКА
içki düşgünü, əyyaş qadın
АЛКОГОЛЬНЫЙ
alkoqollu, spirtli
АЛЛАХ
allah
АЛЛЕЯ
xiyaban, alleya
АЛЛИЛУЙНЫЙ
mübaliğəli, yersiz, əsassız
АЛЛИЛУЙЩИК
məddah, həddindən artıq tərifləyən
АЛЛИЛУЙЯ
həmd-səma
АЛМАЗ
almaz
АЛОГИЗМ
aloqizm, məntiqsizlik
АЛОГИЧЕСКИЙ, АЛОГИЧНЫЙ
məntiqsiz, mənasız
АЛОГИЧНОСТЬ
məntiqsizlik, mənasızlıq
АЛОЭ
aloye, əzvay, sabur
АЛТАРЬ
1. Mehrab, səcdəgah; 2. Qurbangah; 3. Kilsə, din
АЛУНИТ
alunit, zəy daşı
АЛФАВИТ
əlifba