Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АР» – 42
АРАБ
ərəb
АРАБИСТИКА
ərəbşünaslıq
АРАК
araq
АРАНЖИРОВАТЬ
bəstələmək, tərtib etmək, uyğunlaşdırmaq
АРАНЖИРОВКА
bəstələmə, bəstələnmə, tərtib etmə, uyğunlaşdırma
АРАП
1. Zənci; 2. Fırıldaqçı, gopçu
АРАХИС
araxis, yerfındığı
АРБИТР
arbitr, münsif
АРБИТРАЖ
arbitraj (1.münsiflik; 2.mübahisəli məsələləri həll edən idarə)
АРБУЗ
qarpız
АРГУМЕНТ
1. Dəlil, sübut, əsas, dəstavüz; 2. Arqument
АРГУМЕНТАЦИЯ
1. Əsaslandırma, dəlil gətirmə, sübut göstərmə; 2. Dəlil, sübut, əsas
АРГУМЕНТИРОВАТЬ
dəlil gətirmək, sübut etmək, isbat etmək, əsaslandırmaq
АРЕАЛ
areal, yayılma sahəsi
АРЕНА
səhnə, meydan, sahə
АРЕНДА
1. Icarə, kirə; 2. Icarə haqqı, kirə haqqı
АРЕНДАТОР
icarədar, icarəyə götürən
АРЕНДОВАТЬ
icarə etmək, icarələmək, kirə etmək, kirələmək
АРЕСТ
tutma, həbs etmə, dustaq etmə, həbs
АРЕСТАНТ
dustaq, məhbus
АРЕСТАНТКА
dustaq, məhbus qadın (qız)
АРЕСТОВАННЫЙ
1. Dustaq edilmiş, həbs edilmiş; 2. Dustaq. Məhbus
АРИСТОКРАТ
aristokrat, kübar, əsilzadə
АРИСТОКРАТИЗМ
aristokratlıq
АРИСТОКРАТИЯ
aristokratiya, zadəganlıq, zadəgan
АРИСТОКРАТКА
aristokrat, kübar qadın (qız)
АРИТМИЧНОСТЬ
1. Vəznsizlik; 2. Qeyri-müntəzəmlik, qaydasızlıq
АРИТМИЧНЫЙ
1. Vəznsiz; 2. Qeyri-müntəzəm, qaydasız
АРИФМЕТИКА
hesab
АРКА
1. Tağ; 2. Alaqapı