Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АС» – 14
АСКЕТ
tərki-dünya, zahid
АСОЦИАЛЬНЫЙ
cəmiyyətə zidd
АСПЕКТ
nöqteyi-nəzər, baxış
АСПИРАНТ
aspirant
АССАМБЛЕЯ
1. Ümumi iclas, məclis; 2. Ziyafət
АССИСТЕНТ
assistent
АССОРТИМЕНТ
assortiment, çeşid
АССОЦИАЦИЯ
1. Cəmiyyət, birlik, ittifaq; 2. Assosiasiya
АССОЦИИРОВАТЬ
assosiasiya yaratmaq, təsəvvürlər arasında əlaqə yaratmaq, onları fikrən bir-birinə bağlamaq.
АСТЕНИК
astenik, zəif
АСТЕНИЯ
zəiflik, asteniya, gücsüzlük
АСТЕРОИДЫ
asteroidlər, kiçik planetlər
АСФАЛЬТ
asfalt
АСФАЛЬТИРОВАТЬ
asfaltlamaq, asfalt döşəmək