Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «А» – 558
АБРИС
çevrə, kontur
АБСЕНТ
absent (yovşan arağı)
АБСЕНТЕИЗМ
absenteizm (burjua ölkələrində etiraz əlaməti olaraq seçkilərdə işirak etməkdən və yiğıncağa gəlməkdən boyun qaçırma)
АБСОЛЮТ
absolyut
АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ
absolyutlaşdırmaq, mütləqləşdirmək
АБСОЛЮТИЗМ
mütləqiyyət
АБСОЛЮТИСТ
mütləqiyyət tərəfdarı
АБСОЛЮТИСТСКИЙ
mütləqiyyət
АБСОЛЮТНО
heç, qətiyyən, əsla
АБСОЛЮТНОСТЬ
absolyutluq, mütləqlik
АБСОЛЮТНЫЙ
1. Absolyut, mütləq; 2. Tam; 3. Qəti, danışıqsız, sözsüz, qeydşərtsiz
АБСОРБЕНТ
absorbent (uducu maddə)
АБСОРБЕР
absorber (uducu məhsulların buxarını və qazlarını tutmaq üçün cihaz)
АБСОРБИРОВАТЬ
udmaq, canına çəkmək
АБСОРБИРОВАТЬСЯ
udulmaq, hopmaq
АБСОРБЦИЯ
absorbsiya, udma, udulma, sorma, sorulma
АБСТРАГИРОВАНИЕ
abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, fikrən ayırma, təcrid etmə
АБСТРАГИРОВАТЬ
abstraktlaşdırmaq, fikrən ayırmaq, təcrid etmək
АБСТРАГИРОВАТЬСЯ
1. Abstraktlaşdırılmaq, , fikrən ayrılmaq, təcrid edilmək; 2. Nəzərə almamaq
АБСТРАКТ
mücərrədlik
АБСТРАКТНО
abstrakt, mücərrəd
АБСТРАКТНОСТЬ
abstraktlıq, mücərrədlik
АБСТРАКТНЫЙ
abstrakt, mücərrəd
АБСТРАКЦИЯ
abstraksiya (1. Fikrən ayrılma, təcrid etmə; 2. Mücərrəd fikir )
АБСУРД
boş söz, mənasız fikir, cəfəngiyyat
АБСУРДНОСТЬ
mənasızlıq
АБСУРДНЫЙ
boş, mənasız, cəfəng
АБСЦЕСС
tib. Abses (irinlik)
АБУЛИЯ
tib. Abuliya, iradəsizlik , iradə zəifliyi
АБХАЗ
abxaz, abxaziyalı