Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Д» – 287
ДАВИТЬ
1. Əzmək, basmaq, tapdalamaq; 2. Sıxmaq, təzyiq etmək, zülm etmək; 3. Boğmaq
ДАВЛЕНИЕ
1. Təzyiq; 2. Sıxışdıma, təzyiq etmə, təzyiq göstərmə; 3. Əzmə, basma
ДАВНИЙ
çoxdankı, əvvəlki, köhnə
ДАЛЕКИЙ
1. Uzaq, iraq; 2. Yad; 3. Dərin, ağıllı
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
uzaq şərq
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
uzaqgörənlik, uzaqgörücülük
ДАЛЬНОСТЬ
1. Uzaqlıq, 2. Məsafə, mənzil
ДАННЫЕ
1.məlumat; 2. Rəqəmllər; 2. Əsas, sübut, dəlil; 3. Keyfiyyət, əlamət
ДАНЬ
1. Bac, xərac, vergi; 2. Haqq
ДАР
1. Hədiyyə, bəxşiş, sövqat, ənam; 2. Bacarıq, qabiliyyət, zəka, istedad, vergi
ДАРЕНИЕ
bağışlama, hədiyyə etmə
ДАРИТЬ
bağışlamaq, hədiyyə etmək
ДАРМОЕД
müftəxor, tüfeyli
ДАТА
tarix (məktub, sənəd və s)
ДАТЬ
1. Vermək; 2. Vurmaq, çəkmək
ДАЯНИЕ
1. Sədəqə, ianə; 2. Hədiyyə, bəxşiş
ДВЕРЬ
qapı
ДВИГАТЕЛЬ
1. Mühərrik, motor; 2.hərəkətverici qüvvə , təkanverici qüvvə
ДВИГАТЬ
1. Hərəkətə gətirmək, hərəkət vermək, hərəkət etdirmək; 2. Istiqamət vermək, yönəltmək; 3. Tərpətmək; 4. Yeritmək, irəlilətmə
ДВИЖЕНИЕ
hərəkət, hərəkat, gediş-gəliş, irəliləmə, qalxıb düşmə
ДВИЖИМОСТЬ
daşınar əmlak
ДВИЖИТЕЛЬ
hərəkətverici (qüvvə, mexanizm)
ДВОЕНИЕ
haçalanma, ikiləşmə, ikiləmə
ДВОИТЬ
1.ikiləmək, ikiyə bölmək; 2. Ikinci dəfə sürmək(yeri)
ДВОЙСТВЕННЫЙ
ikili, ikitərəfli, iki tərəfə meyl edən, ikiüzlü
ДВОР
1. Həyət; 2. Ev, təsərrüfat; 3. Çöl, bayır; 4. Saray, saray əhli
ДВОРЯНИН
zadəgan
ДВУБОРТНЫЙ
ikiyanlı, iki tərəfi düymələnən
ДВУКРАТНО
ikiqat, iki dəfə, iki kərrə
ДВУХМЕСТНЫЙ
ikinəfərlik, ikiadamlıq, ikiyerli