Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Е» – 53
ЕВРАЗИЯ
avrasiya (avropa və asiya)
ЕВРЕЙ
yəhudi
ЕВРОПЕЕЦ
avropalı
ЕВРОПЕОИД
avropeoid
ЕГИПТОЛОГ
misirşünas
ЕГОЗИТЬ
1. Rahat durmamaq, vurnuxmaq, bir yerdə qərar tutmamaq, 2. Qulluq göstərmək, yaltaqlıq etmək, yaltaqlanmaq
ЕДИНЕНИЕ
birləşmə, birlik, həmrəylik, əlbirlik, müttəfiqlik
ЕДИНИЦА
1. Bir (rəqəm), tək, təklik; 2. Vahid
ЕДИНИЧНОСТЬ
təklik, vahidlik, nadirlik, seyrəklik
ЕДИНОБРАЧИЕ
birarvadlılıq, birərlilik, təknigahlılıq
ЕДИНОВРЕМЕННО
1. Birdəfəlik, bir dəfədə; 2. Eyni zamanda , bir vaxtda
ЕДИНОГЛАСИЕ
tək həmrəylik, yekdillik, söz birliyi, həmfikirlilik
ЕДИНОЛИЧНО
təkbaşına, tək, fərdi olaraq, fərdi
ЕДИНОМЫСЛИЕ
həmfikirlilik, məsləkdaşlıq, 2. Fikir birliyi
ЕДИНОНАСЛЕДИЕ
təkvarislik(mal-mülkün böyük oğula çatması qaydası)
ЕДИНОНАЧАЛИЕ
təkbaşçılıq, təkbaşına rəhbərlik, vahid rəhbərlik
ЕДИНООБРАЗИЕ
1. Bircürlük, yeknəsəqlik, eynilik, oxşarlıq, 2. Həmhənglik, uyğunluq
ЕДИНОРОГ
taydiş (kitə oxşar dəniz heyvanı)
ЕДИНОРОДНЫЙ
tək, vahid, bircə, aman-zaman (övlad)
ЕДИНОСУЩНЫЙ
həmvücud, həmxilqət
ЕДИНСТВЕННО
1. Yeganə, tək, vahid, bircə, məhz; 2. Ancaq, yalnız
ЕДИНСТВО
vahidlik, , birlik, vəhdət, bir , ümumi, bircə, yeganə
ЕДКИЙ
1. Yeyici, aşındırıcı; 2. Yandırıcı, kəskin, acı; 3. Zəhərli, acı, istehzalı
ЕЖ
kirpi
ЕЖЕГОДНО
hər il
ЕЖЕДНЕВНО
hər gün
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
hər ay olan, aylıq, ayda bir dəfə
ЕЖЕМИНУТНЫЙ
1. Hər dəqiqəlik olan; 2. Aramsız, arsı kəsilməyən, fasiləsiz
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
hər həftə, həftədə bir, həftəlik
ЕЖЕНОЩНО
hər gecə