Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «З» – 294
ЗААРЕНДОВАТЬ
icarə götürmək, icarə etmək
ЗАБАВЛЯТЬ
1. Əyləndimək, məşğul etmək; 2. Güldürmək
ЗАБАЛАНСИРОВАТЬ
müvazinətləşdirməyə başlamaq
ЗАБАРАБАНИТЬ
1. Baraban çalmağa başlamaq, barabanı vurmaq; 2. Döyəcləməyə başlamaq, taqqıldatmağa başlamaq
ЗАБАСТОВКА
tətil
ЗАБАСТОВЩИК
tətilçi, tətil edən
ЗАБВЕНИЕ
1. Yaddan çıxartma, unutma; 2. Yadırmağa; 3. Huşa getmə, huş aparma; 4. Huşunu itirmə, bihuşluq, dalğınlıq
ЗАБВЕННЫЙ
yaddan çıxardılmış, unudulmuş, yada salınmayan
ЗАБЕГ
qaçış, yürüş, yüyürmə, qaçış yarışı
ЗАБЕЖАТЬ
1. Qaçıb girmək; 2. Qaçmaq; 3. Dəymək, getmək; 4. Uzağa qaçmaq
ЗАБЕСПОКОИТЬ
narahat etməyə başlamaq, təşvişə salmaq, nigaran qoymaq
ЗАБИТЬ
1. Vurmaq, çalmaq, mıxlamaq; 2. Doldurmaq, tıxamaq; 3. Döyüb əldən salmaq; 4. Vurmağa başlamaq, çalmağa başlamaq; 5. Keçmək, ötmək; 6. Vurmaq, vurub salmaq; 7. Kəsmə
ЗАБОЛЕТЬ
xəstələnmək, vnaxoşlamaq, azarlamaq
ЗАБОТА
1. Qayğı, qeyd; 2. Fikir, dərd; 3. Başağrısı
ЗАБОТИТЬСЯ
qayğısına qalmaq, qeydinə qalmaq, dərdinə qalmaq, fikrinə qalmaq, fikrini çəkmək
ЗАБРАТЬ
1. Götürmək, mənimsəmək; 2. Almaq, zəbt etmək, ələ keçirmək, işğal etmək; 3. Tutmaq, həbs etmək; 4. Aparmaq; 5. Almaq; 6. Təsir etmək, əldə etmək
ЗАБРОСАТЬ
1. Atmaq, tullamaq; 2. Sıçratmaq; 3. Basmaq, yağdırmaq
ЗАБЫТЬ
1. Yaddan çıxartmaq, unutmaq; 2. Yadırğamaq
ЗАВАЛ
1. Tutulma, tıxanma, qalaqlanma; 2. Yığın, qalaq, uçqun
ЗАВАЛИТЬ
1. Doldurmaq; 2. Basmaq; 3. Həddən artıq yükləmək; 4. Uçurtmaq, sökmək, yıxmaq, əymək; 5. Təmamilə pozmaq, dağıtmaq (işi)
ЗАВАРИТЬ
1. Dəmləmək, dəmə qoymaq; 2. Üstünə qaynar su tökmək, qaynatmaq (paltarı); 3. Qaynaq etmək
ЗАВЕДЕНИЕ
1. Müəssisə; 2. Idarə; 3. Mağaza, emalatxana
ЗАВЕДОВАТЬ
idarə etmək, baxmaq
ЗАВЕДУЮЩИЙ
müdir
ЗАВЕРЕНИЕ
inandırma, təminat
ЗАВЕРИТЬ
1. Inandırmaq; 2. Təsdiq etmik (imza və möhürə)
ЗАВЕРНУТЬ
1. Bükmək, sarımaq; 2. Bələmək (uşağı); 3. Dönmək, burulmaq; 4. Baş çəkmək, dəymək; 5. Burmaq, burub bağlamaq, burub bərkitmək; 6. Qatlamaq, çirmə
ЗАВЕРШЕНИЕ
qurtarma, tamamlama, başa çatdırma, bitmə
ЗАВЕРШИТЬ
qurtarmaq, bitirmək, tamamlamaq, başa çatdırmaq
ЗАВЕСТИ
1. Gətirmək, gətirib qoymaq, gətirib çıxartmaq; 2. Aparmaq, aparıb qoymaq, aparıb çıxartmaq; 3. Kənara çəkmək; 4. Açmaq, düzəltmək, təşkil etmək, t