Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «И» – 217
ИВА
söyüd
ИГЛА
1. Iynə, qıyıq; 2. Mil; 3. Tikan
ИГНОРИРОВАНИЕ
saymazlıq, etinasızlıq, diqqətsizlik, nəzərə almam, saymama, əhəmiyyət verməmə, etinasıqlıq göstərmə
ИГНОРИРОВАТЬ
saymamaq, nəzərə almamaq, əhəmiyyət verməmək, diqqət yetirməmək, tanımamaq, etinasızlıq göstərmək
ИГРА
1. Oyun, 2. Oyun şeyləri, 3. Bərq vurma, parıldama
ИГРАТЬ
1. Oynamaq; 2. Çalmaq; 3. Bərq vurmaq, parıldamaq; 4. Köpüklənmək
ИГРУШКА
oyuncaq
ИДЕАЛ
1. Ideal, qayə (ən yüksək arzu, ən yüksək məqsəd); 2. Ideal (ən gözəl nümunə, ən yaxşı nümunə)
ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ
ideallaşdırmaq, idealizə etmək (həqiqətdə olduğundan daha yaxşı təsvir etmək, göstərmək)
ИДЕАЛЬНО
əla, gözəl, çox yaxşı, mükəmməl, olduqca, son dərəcə
ИДЕАЛЬНОСТЬ
ideallıq, çox gözəllik, mükəmməllik
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
eyniləşdimə, eyniləşdirilmə
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
eyniləşdirmək
ИДЕНТИЧНОСТЬ
eynilik, eyniyyət, oxşarlıq
ИДЕОЛОГИЯ
ideologiya, məfkurə
ИДЕЯ
1.ideya, əqidə; 2. Əsas fikir, ideya; 3. Fikir, niyyət, plan
ИДТИ
1.getmək, hərəkət etmək, yerimək; 2. Axmaq, tökülmək, gəlmək; 3. Qalxmaq, çıxmaq; 4. Girmək, daxil olmaq; 5. Işləmək
ИЕРОГЛИФ
heroqlif (1. Qədim misir, çin əlifbasında bütöv məfhumu və ya hecanın ifadə edən işarə)
ИЖДИВЕНСТВО
başqasının hesabına yaşama, kürəyini işə verməmə
ИЗБАВИТЬ
xilas etmək, azad etmək, canını qurtarmaq
ИЗБАВЛЕНИЕ
1. Qurtuluş, xilas; 2. Xilas olma, xilas edilmə, azad etmə, qurtarma
ИЗБЕГАТЬ
1. Çəkinmək, qaçınmaq, özünü gözləmək, uzaqlaşmaq, kənar gəzmək
ИЗБИТЬ
1. Döymək, əzişdirmək; 2. Qırmaq, tələf etmək; 3. Əzmək, korlamaq
ИЗБРАННИК
seçilmiş, seçilmiş nümayəndə
ИЗБРАННЫЙ
seçilmiş, seçmə
ИЗВЕРЖЕНИЕ
1. Püskürmə, fışqırma, atma; 2. Yağdırmaq, yağdırılma (söyüş); 3. Qovma, qovulma
ИЗВЕСТИ
1. Xərcləmək, sərf etmək; 2. Qırmaq, tələf etmək, məhv etmək; 3. Incitmək, cana gətirmək, təngə gətirmək, zəhlə tökmək
ИЗВЕСТИЕ
1.xəbər; 2. Tarixi məlumat; 3. Cəm; xəbərlər
ИЗВЕСТИТЬ
xəbər vermək, xəbərdar etmək, bildirmək, məlumat vermək
ИЗВЕСТНОСТЬ
1. Şöhrət, məşhurluq, ad, san; 2. Məşhur adam, adlı-sanlı adam, tanınmış adam