Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Й» – 12
ЙОГ
yoq (hindistanda yoqa məzhəbinə mənsub olan adam)
ЙОГА
yoqa (hindistanda mistik-dini nəzəriyyə, məzhəb)
ЙОД
yod
ЙОДИСТЫЙ
yodlu
ЙОДНЫЙ
bax: йод
ЙОДОФОРМ
tib: yodoform (kəskin qoxulu dezinfeksiya dərmanı)
ЙОТ
yot (latın əlifbasında "y" hərfi ilə işarə olunan samit səs)
ЙОТА
yota (yunan əlifbasında "i" səsini ifadə edən hərf)
ЙОТАЦИЯ
yotlaşma (sait səsdən əvvəl yot "y" səsinin gəlməsi )
ЙОТИРОВАНИЕ
bax: йотация
ЙОТИРОВАННЫЙ
yotlaşmış
ЙОТИРОВАТЬ
yotlaşdırmaq