Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Н» – 401
НА
1. Üstündə, üzərində; 2. Üzərilə
НА
al! Götür! Gələ!
НАБЕГ
basqın, qəfildən hücüm
НАБИТЬ
1. Doldurmaq, tıxamaq; 2. Keçirmək, taxmaq; 3. Toxuc. Naxış vurmaq; 4. Əzmək, sürtmək; 5. Taxmaq, çalmaq; 6. Sındırmaq, qırmaq; 7. Vurmaq (quş); 8. Döymək, əzişd
НАБЛЮДЕНИЕ
1. Baxma, tamaşa etmə; 2. Müşahidə etmə, tədqiq etmə; 3. Nəzarət etmə; 4. Müşahidə; 5. Nəzarət
НАБОР
1. Toplama, yığma; 2. Qəbul etmə, qəbul; 3. Komplekt, dəst; 4. Mətb. Nabor, düzüm (yığılmış hərflər, mətn)
НАБРАТЬ
1. Yığmaq, toplamaq; 2. Almaq; 3. Təşkil etmək, düzəltmək; 4. Mətb. Düzmək, yığmaq; 5. Götürmək, ehtiyat görmək; 6.götürmək, yığmaq, almaq;
НАВАЖДЕНИЕ
1. Vəsvəsə, qarabasma, xəyal; 2. Yoldan çıxma, şeytan azdırması; 3. Dan. Sirr, müəmma
НАВАЛИТЬ
1. Üstünə qoymaq, üstünə yığmaq, yükləmək, qalamaq; 2. Töküb-töküşdürmək, bir-birinin üstünə tökmək, necə gəldi yığmaq,
НАВЕДЕНИЕ
1. Salma, salınma; 2. Dan. Vermə; 3. Tuşlama, yönəltmə, çevirmə; 4. Alma, soruşma; 5. Düzəltmə, qurma, qayırma
НАВЕРНЯКА
1. Şübhəsiz, yəqin, mütləq, hökmən; 2. Səhvsiz, xətasiz, sərrast
НАВЕСТИ
1. Gətirib çıxartmaq, aparıb çıxartmaq, yönəltmək, aparmaq, yol göstərmək; 2. Sövq etmək; 3. Tuşlamaq, çevirmək, nişan almaq; 4. Gətirmək
НАВИНТИТЬ
burub taxmaq, vintləmək, burub keçirmək
НАВЛЕЧЬ
səbəb olmaq, oyandırmaq, doğurmaq, törətmək, yaratmaq, düçar etmək, uğratmaq, düşürmək
НАВОЗ
peyin
НАВОСТРИТЬ
itiləmək
НАВРЕДИТЬ
çox zərər vermək, çox ziyan vurmaq
НАВЫК
1. Vərdiş, bacarıq; 2. Təcrübə, səriştə; 3. Adət
НАВЯЗЧИВЫЙ
1. Zəhlə tökən, zəhlə aparan, əl çəkməyən, qarayaxa, sırtıq; 2. Beyinə girmiş, beyindən çıxmayan
НАГЛЕЦ
həyasız, sırtıq
НАГОЙ
cılpaq, lüt, üryan
НАГОН
1. Vaxt qazanma, qabağa düşmə, qənaət etmə (vaxta); 3. Geydirmə, taxma; 4. Artırma, qaldırma; 5. Çəkmə, destillə etmə
НАГОТОВЕ
hazır, hazır bir vəziyyətdə, amadə
НАГРАДА
mükafat, bəxşiş
НАГРЕВ
1. Qızma, qızdırma, qızdırılma, isitmə, isidilmə; 2. Isti, hərarət, qızma dərəcəsi; 3. Qızan səth, qızma sahəsi
НАГРОМОЖДЕНИЕ
1. Qalama, tiğ vurma, üst-üstə tökmə, üst-üstə yığma, üst-üstə qalama; 2. Qalanma, tığ vurulma, üst-üstə tökülmə, üst-üstə yı
НАГРЯНУТЬ
1. Qəfildən gəlmək, qəfildən hücüm etmək, basqın etmək; 2. Birdən tökülüşmək, tökülüşüb gəlmək
НАДАВИТЬ
1. Basmaq; 2. Təsir etmək, təzyiq etmək, sıxışdırmaq; 3. Sıxmaq, sıxıb suyunu çıxartmaq; 4. Əzib xəşilə döndərmək; 5. Əzmək, əzib tök
НАДВОЕ
1. Ikiyə, iki hissəyə, iki yerə; 2. Qeyri-müəyyən, ikimənalı
НАДЕЛАТЬ
1. Qayırmaq; 2. Etmək, eləmək; 3. Səbəb olmaq, vermək, törətmək