Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «О» – 382
О
haqqında, barəsində, xüsusunda, dair
ОБАЛДЕТЬ
donub qalmaq, matıxmaq, mat qalmaq, gic olmaq, gicəlmək, sərsəmləşmək, kütləşmək
ОБВАЛ
uçqun, yıxılma, uçma, çökmə, uçulma
ОБВИНЕНИЕ
ittiham etmə, taqsırlandırma, ittiham, ittihamnamə, ittihamçı, ittihamçı tərəf
ОБВИНИТЬ
1. Taqsırlandırmaq, müqəssir etmək, günahkar bilmək, qınamaq; 2. Ittiham etmək, müttəhim hesab etmək
ОБВИНЯЕМЫЙ
müttəhim, müqəssir
ОБВОД
1. Dövrələmə (çəpərlə, xəndəklə); atma, çəkmə (çəpər, xəndək); 2. Haşıyələmə, çəkmə, cızma, xətt &cced
ОБДАТЬ
1. Tökmək, axıtmaq, vermək (birdən, hər tərəfdən); 2. Islatmaq (başdan ayağa); 3. Məc. Bürümək, dəymək, vurmaq; 4. Ifadə etmək, bildirmək, baxmaq
ОБЕД
1. Nahar (günorta yeməyi); 2. Nahar vaxtı
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
yağsızlaşdırılmış, yağı çəkilmış, yağı alınmış
ОБЕЗНАДЕЖИТЬ
ümidini kəsmək, ümidsiz etmək, naümid etmək
ОБЕЗОПАСИТЬ
təhlükəsizləşdirmək, xətərsizləşdimrək, təhlükəsiz etmək, təhlükədən qorumaq
ОБЕЗЬЯНА
meymun
ОБЕРНУТЬ
1. Sarımaq, dolamaq; 2. Bürümək, bükmək; 3. Çevirmək, döndərmək; 4. Folk. Şəklinə salmaq, cildinə salmaq; 5. Tədavülə buraxıb qaytarmaq; 6. Görmək,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.təmin etmə, təminat; 2. Qoruma, qorunma, mühafizə etmə, mühafizə edilmə
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
1. Təmin olunma; 2. Maddi rifah, varlılıq, ehtiyacsızlıq
ОБЕСПЕЧИТЬ
1. Təmin etmək; 2. Qorumaq, mühafizə etmək
ОБЕССИЛЕННЫЙ
gücdən salınmış, zəiflədilmiş, əldən salınmış; yorulmuş, əldən düşmüş, yorğun, üzgün, tabsız
ОБЕССМЕРТИТЬ
əbədiləşdirmək
ОБЕССМЫСЛИТЬ
mənasızlaşdırmaq, mənasız hala salmaq, mənadan məhrum etmək
ОБЕСЦЕНИТЬ
qiymətdən salmaq
ОБЕТОВАНИЕ
təntənəli vəd, əhd-peyman
ОБЕЩАНИЕ
vəd etmə, vəd, söz vermə
ОБЖАРИТЬ
qızartmaq, qovurmaq
ОБЗАВЕДЕНИЕ
alma, düzəltmə, tədarük etmə, avadanlıq, ləvazimat
ОБЗОР
1. Gözdən keçirmə; 2. Görünüş sahəsi; 3. Xülasə,icmal (qısa məlumat)
ОБИДЕТЬ
incitmək, toxunmaq, xətirə dəymək, könül sındırmaq, ziyan yetirmək, məhrum etmək
ОБИТАТЕЛЬ
sakin, yaşayan
ОБИТЬ
1. Üz vurmaq, üz çəkmək; 2. Çırpmaq; 3. Yırtmaq, dağıtmaq; 4. Zədələmək
ОБКАТКА
1. Yuvartlama; yuvarladılma; 2. Hamarlama, hamarlanma; 3. Sürüb yoxlama, sürülüb yoxlanma, sınaqdan çıxartma; 4. Sınaq reysi