Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Р» – 836
РАБ
1. qul, kölə, əsir, bəndə
РАБОТА
1. iş; 2. əmək, məşğələ, qulluq; 3. əsər
РАБОТАДАТЕЛЬ
iş verən, işə götürən, fəhlətutan, sahibkar
РАБОТАСПОСОБНОСТЬ
işləmək qabiliyyəti, çalışmaq iqtidarı, iş bacarığı, çalışqanlıq
РАБОТАТЬ
1. işləmək;2. çalışmaq; 2. hazırlamaq
РАБОТНИК
1. işçi, qulluqçu; 2. fəhlə, muzdur
РАБОТЯГА
çalışqan adam, işlək, işcil, iş bacaran
РАБОЧИЙ
1. fəhlə, əmələ; 2. əməkçi, zəhmətkeş; 3. işlək, işləyən; 4. iş
РАБСТВО
1. köləlik, əsarət, qulluq; 2. quldarlıq (quruluşu); 3. itaət, tabelik
РАВЕЛИН
istehkam, bürc, qala
РАВЕНСТВО
1. bərabərlik; 2. tənlik
РАВНЕНИЕ
1. bərabərləşdirmə, tənləşdirmə; 2. bərabərləşmə, tənləşmə; 3. tutuşdurma, müqayisə etmə, müqayisə; 4. tən tutma, bir tutma; 5. ha
РАВНИНА
düzənlik, düzəngah, düzən, düz (yer)
РАВНО
1. eyni dərəcədə, ....kimi; 2. həmçinin, habelə, eləcə də
РАВНОБЕДРЕННОСТЬ
bərabəryanlılıq
РАВНОВЕСИЕ
tarazlıq, müvazinət
РАВНОДУШИЕ
laqeydlik, etinasızlıq, əhəmiyyət verməmə
РАВНОДУШНО
laqeyd, etinasız, maraqsız
РАВНОЗНАЧАЩИЙ
1.eyni əhəmiyyətə mail olna; 2.birqiymətli, eyni qiymətli, bərabər qiymətli
РАВНОЗНАЧНОСТЬ
1. eyni əhəmiyyətə malik olma; 2. eyni qiymətə malik olma, bərabər qiymətdə olma
РАВНОЗНАЧНЫЙ
eyni mənalı, bir mənalı, eyni mənası olan; 2. eyniqiymətli
РАВНОМЕРНО
1. bir bərabərdə, bir ölçüdə, bir qərarda; 2. bərabər, müntəzəm
РАВНОМЕРНОСТЬ
1. bir bərabərdə olma, bir ölçüdə olma, bir qərarda olma; 2. müntəzəmlik, bərabərlik
РАВНОПРАВИЕ
hüquq bərabərliyi, bərabər hüquq
РАВНОПРАВНОСТЬ
bərabər hüquqluluq
РАВНОСИЛЬНЫЙ
1. eyni güclü, qüvvəcə bərabər, bərabər qüvvəli, bərabər güclü; 2. bərabər olan, ...demək olan, eyni, bir
РАВНОСТОРОННИЙ
bərabərtərəfli
РАВНОУГОЛЬНЫЙ
bərabərbucaqlı
РАВНОЦЕННОСТЬ
1. qiymətcə bərabər olma, dəyərcə bərabər olma, birqiymətlilik; 2. eyni əhəmiyyətə (dəyərə, keyfiyyətə) malik olma
РАВНЫЙ
1. tən, bir, bərabər, eyni; 2. tay