Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «У» – 357
УБАВИТЬ
1. azaltmaq, əksiltmək; aşağı salmaq; 2. qısaltmaq, gödəltmək; 3. əksilmək, azalmaq
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; 2. təkidli, çox
УБЕДИТЬ
1.inandırmaq, sübut etmək; 2. razı salmaq, qane etmək
УБЕЖИЩЕ
1. sığınaq; 2. sığınacaq (yer), daldalanacaq (yer), pənahgah
УБИЙСТВО
öldürmə, öldürülmə, qətl
УБИЙЦА
qatil, öldürən
УБИТЬ
1.öldürmək, 2. boş yerə sərf etmək; 3. əzmək; 4.vurmaq
УБЛАЖИТЬ
könlünü almaq, nazlamaq, əzizləmək, ərköyünləşmiş
УБОЖЕСТВО
1. şikəstlik, bədən nöqsanı; 2. heçlik, boşluq, mənasızlıq, miskinlik, əhəmiyyətsizlik
УБОР
1. geyim, pal – paltar, üst – baş, 2. zinət, bəzək, libas
УБОРКА
1. yığım, toplama, yığma; 2.qaydaya salma, yığışdırma, təmizləmə; 3. bəzəmə, bəzədilmə
УБРАТЬ
1. götürmək; 2. toplamaq, yığmaq, yığışdırmaq; 3. səliqəyə salmaq, qaydaya salmaq, yığışdırmaq, bəzəmək, geymək, geyinmək; 4. yerlə#
УВАЖЕНИЕ
hörmət, ehtiram
УВАЖИТЕЛЬНЫЙ
1. üzürlü, məzur; 2. hörmət gözləyən, hörmət edən, hörmətcil
УВАЖИТЬ
1. nəzərə almaq, üzürlü saymaq, qəbul etmək, hörmət etmək
УВЕКОВЕЧИТЬ
əbədiləşdirmək
УВЕЛИЧИТЬ
1. artırmaq, çoxaltmaq; 2. böyütmək, genişlətmək; 3.gücləndirmək
УВЕНЧАТЬ
1. tac qoymaq, çələng qoymaq; 2. məc. mükafatlandırmaq, təltif etmək; 3. (müvəffəqiyyətlə) başa çatdırmaq, qurtarmaq, nəticələnmək, tamamlanmaq
УВЕРЕНИЕ
inam, inandırma
УВЕРЕННОСТЬ
1. yəqinlik, əminlik, inanma, arxayınlıq, xətircəmlik; 2. inam, qətilik, etimad, qənaət, möhkəmlik, əzm
УВЕРЕННЫЙ
inandırılmış, qane edilmiş, arxayın, əmin, inanmış, möhkəm, qəti, əzmli
УВЕРИТЬ
inandırmaq, qane etmək
УВЕРСТАТЬ
səhifə və ya sətir şəklində bağlamaq, yerləşdirmək
УВЕРТЮРА
1. müqəddimə(operada, baletdə); 2. uvertüra (orkestr üçün yazılmış kiçik musiqi əsəri)
УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ
əyləndirici, əyləncəli, şənləndirici, könülaçan
УВЕСЕЛЯТЬ
şənləndirmək, güldürmək, əyləndirmək, könlünü açmaq
УВЕСИТЬ
1. çəkidə aldatmaq, əksik çəkmək, əksik vermək
УВЕСТИ
1. aparmaq, özü ilə aparmaq; 2. qaçırmaq, oğurlamaq
УВЕЩАНИЕ
1. öyüd vermə, nəsihət vermə; 2.öyüd, nəsihət, öyüd – nəsihət
УВИДЕТЬ
görmək, anlamaq, başa düşmək, sezmək