Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Х» – 95
ХАБАР
rüşvət
ХАДЖ
həcc
ХАЛАТ
xələt
ХАЛАТНОСТЬ
başısoyuqluq, səhlənkarlıq
ХАЛВА
halva
ХАЛИФАТ
xəlifət
ХАМ
qanmaz, ədəbsiz, nökər, gəda
ХАМЕЛЕОН
1. buqələmun; 2.xamelyon (müxtəlif məhlullarda rəngini təmamilə dəyişən kaliumhupermanqant)
ХАМИТЬ
qanmazlıq etmək, ədəbsizlik etmək, tərbiyəsizlik etmək
ХАНЖА
riyakarlıq, ikiüzlü
ХАНЖИТЬ
riyakarlıq etmək, ikiüzlülük etmək
ХАНСТВО
xanlıq
ХАОС
qarma – qarışıqlıq, hərcmərclik
ХАРАКТЕР
xarakter, xasiyyət, iradə, inad, xassə, xüsusiyyət, mahiyyət, keyfiyyət
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ
xarakteristika vermək, xarakterizə etmək, səciyyəvi xüsusiyyətini göstərmək, təsvir etmək
ХАРАКТЕРИСТИКА
xarakteristika (1. bir şəxsin və ya bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təsviri
ХАРАКТЕРИСТИЧНОСТЬ
xarakteriklik, səciyyəvilik
ХВАЛА
mədh, tərif, alqış
ХВАЛИТЬ
tərifləmək, mədh etmək
ХВАСТАТЬСЯ
özünü tərifləmək, özünü öymək, lovğalanmaq
ХВАСТЛИВОСТЬ
lovğalıq, kopçuluq
ХВАТАТЬ
1. tutmaq, yapışmaq; 2. qapmaq, qarmalamaq, götürmək, qapışdırmaq; 3. yaxalamaq, həbs etmək
ХВОСТ
quyruq
ХВОЯ
1. iynəyarpaq; 2. iynıyarpaqlı ağacın budağı
ХИМИЯ
kimya, kimyəvi tərkib
ХИРУРГ
cərrah
ХИТРИТЬ
hiyləgərlik etmək, kələk gəlmək, fənd gəlmək, biclik işlətmək
ХИТРОСТЬ
hiyləgərlik, hiylə, biclik, fənd, bacarıq, ustalıq, məharət
ХИТРЫЙ
1. hiyləgər, kələkbaz, bic; 2. bacarıqlı, məharətli; 3. dolaşıq, mürəkkəb, çətin
ХИЩНИК
yırtıcı, vəhşi, istismarçı, soyğunçu, canavar, qansoran