Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ц» – 79
ЦАПАТЬ
1. qapmaq, qamarlamaq; 2. çaynaqlamaq, çaynağına keçirmək, pəncəsinə keçirmək, çənginə keçirmək, yapışmaq; 3. vurmaq, ilişdirmək, çə
ЦАРАПАТЬ
cırmaqlamaq, cızmaq, cızma – qara etmək
ЦАРСТВО
çarlıq, şahlıq, səltənət, hökmranlıq, aləm
ЦАРСТВОВАТЬ
çarlıq etmək, padşahlıq etmək, səltənət sürmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək, hökmfərma olmaq
ЦАРЬ
çar, padşah, hökmdar
ЦВЕСТИ
göyərmək, yaşıllanmaq, çiçəklənmək, çiçək açmaq, gül açmaq, tərəqqi etmək, inkişaf etmək, sağlamlaşmaq, gözəlləşmək
ЦВЕТ
rəng, çiçək, gül
ЦВЕТЕНИЕ
çiçəklənmə, çiçək açma, gül açma, göz bağlama
ЦВЕТНОЙ
rəngli, əlvan, ağ irqə mənsub olmayan
ЦВЕТНОСТЬ
parlaqlıq, əlvanlıq
ЦВЕТОК
gül, çiçək
ЦЕДИТЬ
süzmək, süzgəcdən keçirmək, üsulluca tökmək
ЦЕЛЕВОЙ
məqsədli, müəyyən məqsəd üçün olan, məqsəd
ЦЕЛЕНИЕ
tuşlama, nişanlama, nişan atma, nəzərə almaŞ xəyalında keçmə, istəmə
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
məqsədəuyğunluq, əlverişlilik, faydalılıq
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
aydın məqsədi olma, müəyyən məqsədə doğru yönəldimə, müəyyən məqsəd əldə etməyə çalışma
ЦЕЛИБАТ
nigahsızlıq, daimi subaylıq (katolik ruhanilərdə)
ЦЕЛИКОМ
təmamilə, bütünlüklə
ЦЕЛИТЬ
nişan almaq, nişanlamaq, tuşlamaq, göz altına almaq
ЦЕЛОВАТЬ
öpmək
ЦЕЛОЕ
tam, vahid, bütöv, bir küll
ЦЕЛОМУДРЕННОСТЬ
əxlaqlılıq, ismət, bakirlik, saflıq, təmizlik
ЦЕЛОМУДРИЕ
əxlaq, təmizlik, ismət, bəkarət
ЦЕЛОСТЬ
toxunmazlıq, bütövlük, tamlıq, vəhdət, əldəyməzlik
ЦЕЛЬ
məqsəd, nişan, niyyət, murad, qəsd, məram
ЦЕМЕНТ
sement
ЦЕМЕНТИРОВАТЬ
1. sementləmək, sementlə bərkitmək; 2. birləşdirmək, möhkəmləndirmək, sıxlaşdırmaq
ЦЕНА
1. qiymət, dəyər; 2.əhəmiyyət, rol, qədir – qiymət
ЦЕНЗУРА
senzura
ЦЕНЗУРНОСТЬ
ədəb normalarına uyğun olma, ədəbdən kənara çıxmama