Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ч» – 113
ЧАБАН
çoban
ЧАВКАТЬ
ağzını marçıldatmaq
ЧАДРА
çadra, çarşab
ЧАЙ
çay
ЧАРОВАТЬ
tilsimə salmaq, tilsimləmək, cadu etmək, valeh etmək, heyran etmək, məftun etmək, əsir etmək
ЧАРОДЕЙ
1. sehrbaz, cadugər; 2. məc. məftun, valeh deən, heyran edən
ЧАС
saat, bir saat
ЧАСОВЫЙ
növbətçi, qarovul
ЧАСТИЧНЫЙ
qismən, natamam, bir az, cüzi
ЧАСТНЫЙ
təsadüfi, qeyri – tipik, xüsusiş, şəxsi, tək, ayrı
ЧАСТЬ
1. hissə, qisim, bir hissə; 2.pay; 3. şöbə
ЧАСЫ
saat
ЧАЩЕ
tez – tez, daha tez
ЧАЯНИЕ
ümid, əməl, arzu, dilək
ЧЕКАНИТЬ
1. zərb etmək, kəsmək (pul, medal); 2. naxış basmaq (metala); 3. məc. aydın söyləmək, aydın tələffüz etmək; 4. xüs. pərçimləmək (metalı); 5. ba
ЧЕЛОВЕК
1. adam, insan; 2. nəfər, şəxs; 3.nökər, xidmətçi
ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
insancasına
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
bəşəriyyət,insanlar, insanlıq
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
insanlıq, adamlıq, mərhəmət, şəfqət, insaniyyət
ЧЕЛОВЕЧНЫЙ
insanpərvər, insan, insan dərdinə qalan, insana layiq, mərhəmətli, şəfqətli
ЧЕМОДАН
çamadan
ЧЕМПИОН
çempion
ЧЕПУХА
cəfəngiyyat, mənasız söz, laqqırtı
ЧЕРЕД
növbə
ЧЕРЕДОВАНИЕ
növbə ilə bir – birini əvəz etmə, bir – birinin dalınca gəlmə, bir – birini təqib etmə, əvəzləmə
ЧЕРЕДОВАТЬ
növbələmək, növbə ilə bir – birini başqası ilə əvəz etmək (dəyişmək)
ЧЕРЕП
kəllə, qafa, tası
ЧЕРКАТЬ
yazmaq, cızmaq, pozmaq, qaralamaq
ЧЕРНЕТЬ
qaralmaq, tündləşmək, qaraltı görünmək, görünmək (qara şey)
ЧЕРНИКА
qaragilə, mərcanı