Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Щ» – 59
ЩАВЕЛЬ
quzuqulağı, turşəng
ЩАДИТЬ
1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhm gəlmək, yazığı gəlmək, taqsırından keçmək; 2. qorumaq, gözləmək, hifz etmək, muğayat olmaq, &
ЩЕБЕНИТЬ
çınqıl tökmək, çınqıl döşəmək
ЩЕБЕНЬ
çınqıl, qırma daş
ЩЕБЕТАНИЕ
1. civilti, cingilti, cəh – cəh; 2. birnəfəsə danışma, ötmə
ЩЕБЕТАТЬ
1. civildəmək, cingildəmək; 2. ötmək, birnəfəsə danışmaq
ЩЕБЕТЛИВЫЙ
1. daim civildəyən; 2. naqqal, çoxdanışan
ЩЕБЕТУНЬЯ
1. civildəyən, cingildəyən; 2. çoxdanışan, naqqla, uzunçu qız
ЩЕГЛЯТНИК
quşbaz
ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ
şıqlıq, şıq geyinmə, modabazlıq
ЩЕГОЛЕВАТЫЙ
şıq, şıq geyinən, modabaz
ЩЕГОЛЯНЬЕ
1. şıq geyinmə, qəşəng geyinmə; 2. şıq geyinib gəzmə, qəşəng geyinibgəzmə, fors etmə; 3. lovğalanma, özünü göstərmə; 4. vaxt keçir
ЩЕДРИНА
çopurluq, çopur yeri
ЩЕДРО
bolluqca, çoxlu
ЩЕДРОСТЬ
comərdlik, əliaçıqlıq, səxavət
ЩЕДРЫЙ
1. səxavətli, əliaçıq; 2. qiymətli; 3. bol, çoxlu
ЩЕКА
1. yanaq; 2. xüs. yan tərəf, yastı tərəf; 3. xüs. kəlbətin ağzı
ЩЕКОЛДА
qapı sürgüsü
ЩЕКОТАНИЕ
1. qıdıqlama; 2. acışma, gicişmə; 3. qıcıqlandırma
ЩЕКОТАТЬ
1. qıdıqlamaq; 2. ayışmaq, gicişmək; 3. qıcıqlamaq
ЩЕКОТКА
1. qıdıq
ЩЕЛЕВАТЫЙ
çatdaq, çatdağı olan, yarığı olan, çat – çat, cadar – cadar
ЩЕЛИНА
böyük çatdaq, böyük çat, yarıq
ЩЕЛКАТЬ
1. çırtma vurmaq; 2. şıqqıldamaq; 3. cəh – cəh vurmaq, oxumaq, ötmək; 3. çırtdamaq, sındırmaq
ЩЕЛКОТНЯ
1. çırtma vurma, çırtma; 2. şaqqıltı; 3. cəh – cəh ötmə, oxuma
ЩЕЛКУН(ЧИК)
1. cəh – cəh vuran, oxuyan (quş); 2. şıqqıldaq (böcək)
ЩЕЛОК
torta
ЩЕЛОЧЕНИЕ
qələviləşdirmə, qələvi əlavə etmə, gül suyuna salma
ЩЕЛОЧИТЬ
qələvilışdirmək, qələvi əlavə edilmək, gül suyuna salınmaq
ЩЕЛОЧНОСТЬ
qələvi dərəcəsi, qələvilik