Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Э» – 229
ЭВАКУАТОР
təxliyə işləri ilə məşğul olan adam
ЭВАКУАЦИЯ
təxliyə, boşaltma, boşaldılma
ЭВАКУИРОВАТЬ
boşaltmaq, köçürmək, təxliyə etmək
ЭВАЛЬВАЦИЯ
qiymətləndirmə, hesablama, qiymət, hesab
ЭВАПОРАЦИЯ
buğlanma, buxarlanma
ЭВЕН
even (Yakutiyada, Oxot dənizi sahillərində yaşayan xalq)
ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ
eventual (əlverişli şəraitdə mümkün olan)
ЭВИЛИБРИРОВАТЬ
ekvilibristika ilə məşğul olmaq, kəndirbazlıq etmək, canbazlıq etmək
ЭВОЛЮТА
evolyuta
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ
təkamül etmək, tədricən inkişaf etmək
ЭВОЛЮЦИОНИСТ
evolyusionist (təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı)
ЭВОЛЮЦИЯ
1. təkamül, tədrici inkişaf; 2. (hərbi)hərəkət. manevr; 3. idman hərəkətləri
ЭВРИСТИКА
evristika (nəzəri tədqiqatın məntiqi və metodik üsulları sistemi)
ЭВФОНИЯ
evfoniya, xoşahənglik, ahəngdarlıq, xoşavazlıq
ЭГАЛИТАРИЗМ
eqalitarizm (mülkiyyətin fərdi təsərrüfat əsasında bərabərləşdirilməsini təbliğ edən xırda burjua mürtəcə nəzəriyyəsi)
ЭГИДА
himayə , sayə
ЭГОИЗМ
xüdbinlik, eqoizm, eqoistlik
ЭГОИСТ
xüdbin, eqoist
ЭГОИСТИЧЕСКИЙ
xüdbinlik (eqoizm)
ЭГОИСТИЧНО
xüdbincəsinə, eqoistcəsinə
ЭГОИСТИЧНОСТЬ
xüdbinlik, eqoistlik
ЭГОИСТКА
xüdbin, eqoist qadın (qız)
ЭГОТИЗМ
eqotizm (öz barəsində çox böyük fikirdə olma)
ЭДЕМ
(dini, şair) ədəm, cənnət, behişt
ЭДИКТ
fərman
ЭЗОПОВСКИЙ
müəmmalı, kiayəli, eyhamlı, rəmzli, üstüörtülü
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ
gizli, məxfi məhrəm
ЭКВАЛИПТ
ekvalipt (Cənubda bitən ağac)
ЭКВАТОР
ekvator (Yer kürəsini və ya göy sferasını iki bərabər hissəyə şimal və cənub yarımkürələrinə bölən xəyali dairə)
ЭКВИВАЛЕНТ
ekvivalent (1. başqa bir əmtəənin dəyərini təmsil edən əmtəə; 2. eyniqiymətli, bərabərqüvvəli )