Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ю» – 39
ЮБИЛЕЙ
yubiley
ЮБКА
1. tuman, yubka;
ЮВЕЛИР
zərgər
ЮВЕЛИРНЫЙ
1.zərgərlik; 2. incə, nəfis, çox zərif
ЮГ
cənub
ЮГО-ВОСТОК
cənub – şərq
ЮГО-ЗАПАД
cənub – qərb
ЮГУРТ
qatıq, yoqurt
ЮДАЙКА
yəhudişünaslıq (yəhudiliyə dair elmlərin məcmusu)
ЮДОФИЛ
yəhudipərəst
ЮДОФИЛЬСТВО
yəhudipərəstlik
ЮЖАНИН
cənublu, cənub əhli
ЮЖНЫЙ
1. cənub, cənubi
ЮМОР
yumor, məzhəkə, məzəlilik
ЮМОРИСТ
məzhəkəçi, yumorist, yumoristik əsərlər yazan yazıçı
ЮНКОР (ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ)
gənc müxbir
ЮНОСТЬ
gənclik, cavanlıq
ЮНОША
cavan oğlan, gənc oğlan
ЮНОШЕСТВО
1. gənclik, cavanlıq; 2. gənclər, cavanlar
ЮНСЕКЦИЯ (ЮНОШЕСКАЯ СЕКЦИЯ)
gənclər bölməsi
ЮНЫЙ
1. gənc, cavan; 2. gəncliyə xas olan
ЮР
1. açıq təpəlikdə, təpə üstündə; 2. hamının gözü qabağında, pis yerdə, ayaq altında
ЮРИДИЧЕСКИ
hüquq nöqteyi – nəzərindən, hüquq cəhətdən
ЮРИДИЧЕСКИЙ
hüquq
ЮРИСДИКЦИЯ
yurisdiksiya (1. mühakimə hüququ; 2. tabelik; 3. məhkəməyə aid olma)
ЮРИСКОНСУЛЬСТВО
hüquq konsultantlığı, hüquq məsləhətçisi vəzifəsi
ЮРИСКОНСУЛЬТ
yuriskonsult, hüquq konsultantı, hüquq məsləhətçisi
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
hüquqşünaslıq, hüquq elmləri
ЮРИСТ
1. hüquqşünas; 2. hüquq fakültəsi (məktəbi) tələbəsi
ЮРКИЙ
cəld, çevik, zirək, diribaş