Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Я» – 45
Я
mən
ЯБЕДА
1.çuğulçuluq, iftira, böhtan, qeybət
ЯБЕДНИЧАТЬ
uğulluq etmək, şeytanlıq etmək
ЯБЛОКО
alma
ЯБЛОНЯ
alma ağacı
ЯВИТЬ
göstərmək
ЯВИТЬСЯ
1. gəlmək; 2. doğmaq, ortaya çıxmaq; 3. olmaq
ЯВЛЕНИЕ
1. hadisə; 2. şəkil (səhnə tamaşasında); 3. gəlmə, görünmə, üzə çıxma, təzahür, zahir olma
ЯВНО
1. açıq, aydın, açıqcasına, açıq – aydın, şübhəsiz
ЯВНЫЙ
açıq, açıqdan – açığa, aşkaq
ЯВСТВЕННО
açıq, aydın, yaxşı
ЯВЬ
gerçəklik, həqiqət
ЯГОДА
giləmeyvə
ЯД
1. zəhər, ağı; 2. acı, zəhərli, tikanlı
ЯДОВИТЫЙ
zəhərli, acı
ЯДОНОСНЫЙ
zəhərli
ЯДОХИМИКАТЫ
zəhərli kimyəvi preparatlar
ЯДРЕНОСТЬ
sıxlıq, bərklik, sağlamlıq, möhkəmlik
ЯЗВА
1. yara, xora; 2. illət, mərəz, xəstəlik, bəla, afət; 3. acıdil
ЯЗВИТЬ
1. yaralamaq, 2. zəhərləmək, sancmaq, acılamaq
ЯЗЫК
dil
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
dilçilik, dilşünaslıq
ЯЗЫКОТВОРЧЕСТВО
söz yaratma (sözlər, ifadələr yaratma)
ЯЙЦО
1. yumurta; 2. biol. toxum
ЯКОРЬ
1. lövbər, ləngər
ЯЛОВЕТЬ
qısır salmaq, qısırlaşmaq
ЯМА
1. quyu; 2. çala, çuxur; 3. xüs. anbar
ЯМОЧКА
batıq (ordda)
ЯМЩИК
yamçı
ЯНВАРЬ
yanvar, yanvar ayı