АББРЕВИАТУРА

АББРЕВИАТУРА abbreviatura (1. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; 2. Iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz)

Author: Obastan; Publisher: Obastan