АКАДЕМИЗМ

АКАДЕМИЗМ мн. нет академизм (1. илимдин, искусстводин карда тайин хьанвай куьгьне традицийрал, адетрал кIевиз амал авун. 2. илимдин кар политикадивай, яшайишдивай къерех яз кьун; теориядиз фикир гунуг багьна кьуна, общественный краривай къерехда акъвазун).

Author: Obastan; Publisher: Obastan